نام فارسي:2-​(4-​ متوکسی بنزیل )​-​1,3- اگزو -​5-​ایزو ایندولین کربوکسیلیک اسیدکد محصول:otv000142
نام علمي:2-​(4-​Methoxybenzyl)​-​1,3-​dioxo-​5-​isoindolinecarboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C17H13NO5 مولار: 311.29
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: