نام فارسي:3- متوکسی سینامیک اسیدکد محصول:m13602
نام علمي:3-Methoxycinnamic acid برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: trans-3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
فرمول: CH3OC6H4CH=CHCO2H مولار: 178.18
نقطه جوش: 116-119 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:6099-04-3
علائم ايمني: