نام فارسي:8- هیدروکسی کوینولینکد محصول:h6878
نام علمي:8-Hydroxyquinoline برند:Sigma-Aldrich
اسم دوم:crystalline شرح مختصر: 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, 8-Quinolinol, Oxine
فرمول: C9H7NO مولار: 145.16
نقطه جوش: 70-73 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:148-24-3
علائم ايمني: