نام فارسي:4-​ فلورو -​2-​( تری فلورو متیل )​ فنیل برونیک اسیدکد محصول:cds020023
نام علمي:4-​Fluoro-​2-​(trifluoromethyl)​phenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C7H5BF4O2 مولار: 207.92
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: