نام فارسي:(S)​-​3-​ پی پیریدین کربوکسیلیک اسید متیل استر هیدرو کلریدکد محصول:cds019737
نام علمي:(S)​-​3-​Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C7H14ClNO2 مولار: 179.64
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: