نام فارسي: پیرولیدین -​1-​ کربوکسیمیدامید هیدرو برومایدکد محصول:cds018548
نام علمي:pyrrolidine-​1-​carboximidamide hydrobromide برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C5H12BrN3 مولار: 194.07
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: