نام فارسي:2-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​2-​ فنیل استیک اسیدکد محصول:cds016696
نام علمي:2-​(4-​methoxyphenyl)​-​2-​phenylacetic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C15H14O3 مولار: 242.27
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: