نام فارسي:1-​ آلیل -​2,4- اگزو -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:cds016489
نام علمي:1-​allyl-​2,4-​dioxo-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoline-​3-​carboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C13H11NO4 مولار: 245.23
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: