نام فارسي:3-​ فنیل-​2-​( تیوفن -​2-​ سولفونیل l آمینو )​- پروپیونیک اسیدکد محصول:cds016119
نام علمي:3-​phenyl-​2-​(thiophene-​2-​sulfonylamino)​-​propionic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C13H13NO4S2 مولار: 311.38
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: