نام فارسي:1-​(4-​ایزو پروپوکسی -​3-​ متوکسی فنیل) متان آمینکد محصول:cds012877
نام علمي:1-​(4-​isopropoxy-​3-​methoxyphenyl)​methanamine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H17NO2 مولار: 195.26
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: