نام فارسي:2-​(4-​ایزو پروپوکسی فنیل) اتان آمینکد محصول:cds012615
نام علمي:2-​(4-​isopropoxyphenyl)​ethanamine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H17NO مولار: 179.26
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: