نام فارسي:3- فرمیل -6- متوکسی -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:cds010308
نام علمي:3-Formyl-6-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H9NO4 مولار: 219.19
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: