نام فارسي:2-برومو -4′- متوکسی بنزو فنونکد محصول:cds009509
نام علمي:2-bromo-4′-methoxybenzophenone برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C14H11BrO2 مولار: 291.14
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: