نام فارسي:2-​ آمینو پیریمیدین -​5- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:cds009480
نام علمي:2-​aminopyrimidine-​5-​carboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C5H5N3O2 مولار: 139.11
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: