نام فارسي:2-​(2-​ متوکسی -​ فنیل)​-​ پیرولیدین هیدرو کلریدکد محصول:cds009286
نام علمي:2-​(2-​methoxy-​phenyl)​-​pyrrolidine hydrochloride برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H16ClNO مولار: 213.70
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: