نام فارسي:4-​(2-​ مورفولین -​4-​yال-​ اتوکسی )​-​بنزویک اسیدکد محصول:cds009228
نام علمي:4-​(2-​morpholin-​4-​yl-​ethoxy)​-​benzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C13H17NO4 مولار: 251.28
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: