نام فارسي:2-​ هیدروکسی -​2-​(2-​ متوکسی فنیل)​ اتیل آمین اگزالاتکد محصول:cds008912
نام علمي:2-​hydroxy-​2-​(2-​methoxyphenyl)​ethylamine oxalate برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H15NO6 مولار: 257.24
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: