نام فارسي:4′- آمینو -2′- فلورو - بی فنیل-4- کربوکسیلیک اسید اتیل استرکد محصول:cds008725
نام علمي:4′-amino-2′-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid ethyl ester برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C15H14FNO2 مولار: 259.28
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: