نام فارسي:6-​(3,4-​ دی متوکسی -​ فنیل)​-پیریدین -​3-​ کربالدهیدکد محصول:cds007948
نام علمي:6-​(3,4-​dimethoxy-​phenyl)​-​pyridine-​3-​carbaldehyde برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C14H13NO3 مولار: 243.26
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: