نام فارسي:6,7-​ دی متوکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​ایزو کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید هیدرو کلریدکد محصول:cds006750
نام علمي:6,7-​dimethoxy-​1,2,3,4-​tetrahydro-​isoquinoline-​3-​carboxylic acid hydrochloride برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C12H16ClNO4 مولار: 273.71
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: