نام فارسي:4-​(2,4-​ دی متوکسی فنیل)​-​5-​ متیل -​1,3-​ تیازول -​2-​ آمینکد محصول:cds006477
نام علمي:4-​(2,4-​Dimethoxyphenyl)​-​5-​methyl-​1,3-​thiazol-​2-​amine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C12H14N2O2S مولار: 250.32
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: