نام فارسي:3-​ آمینو متیل فنیل برونیک اسید , پیناکول استر هیدرو کلریدکد محصول:cds005517
نام علمي:3-​aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C13H21BClNO2 مولار: 269.58
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:380430-65-9
علائم ايمني: