نام فارسي:2-( ترت - بوتوکسی کربن yال-​فنیل-​ آمینو )​-​بنزویک اسیدکد محصول:cds003681
نام علمي:2-(tert-​Butoxycarbonyl-​phenyl-​amino)​-​benzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C18H19NO4 مولار: 313.35
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: