نام فارسي:2-​ متوکسی -​5-​ پیریمیدین کربوکسیلیک اسیدکد محصول:cds002544
نام علمي:2-​Methoxy-​5-​pyrimidinecarboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C6H6N2O3 مولار: 154.12
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: