نام فارسي:1-​ایزو پروپیل -​4-​ پی پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرو کلریدکد محصول:cds002272
نام علمي:1-​Isopropyl-​4-​piperidinecarboxylic acid hydrochloride برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C9H18ClNO2 مولار: 207.70
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: