نام فارسي:2-​(2-​ متوکسی اتیل )​ پی پیریدین هیدرو کلریدکد محصول:cbr00752
نام علمي:2-​(2-​Methoxyethyl)​piperidine hydrochloride برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C8H18ClNO مولار: 179.69
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: