نام فارسي:2-​(4-​ پیریدیل )​-​4-​(2-​ هیدروکسی فنیل)​-​ تیازولکد محصول:bog00071
نام علمي:2-​(4-​Pyridyl)​-​4-​(2-​hydroxyphenyl)​-​thiazole برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C14H10N2OS مولار: -
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: