نام فارسي:4-​ هیدروکسی -​7-​ متوکسی -​2-​ فنیل کوینولینکد محصول:bbo000292
نام علمي:4-​Hydroxy-​7-​methoxy-​2-​phenylquinoline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C16H13NO2 مولار: 251.28
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:20430-72-2
علائم ايمني: