نام فارسي:6-​برومو -​2-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید اتیل استرکد محصول:bbo000199
نام علمي:6-​Bromo-​2-​methylquinoline-​3-​carboxylic acid ethyl ester برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C13H12BrNO2 مولار: 294.14
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:948289-14-3
علائم ايمني: