نام فارسي:8-برومو -2′,3′,5′- تری -O- استیل گوانوزینکد محصول:b9502
نام علمي:8-Bromo-2′,3′,5′-tri-O-acetylguanosine برند:Sigma
اسم دوم:شرح مختصر:
فرمول: C16H18BrN5O8 مولار: 488.25
نقطه جوش: −20°C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:15717-45-0
علائم ايمني: