نام فارسي: فوران -​2,3-​دی کربوکسیلیک اسیدکد محصول:720658
نام علمي:Furan-​2,3-​dicarboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C6H4O5 مولار: 156.09
نقطه جوش: 220-225 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:4282-24-0
علائم ايمني: