نام فارسي:(S)-(–)-3,3′- بیس ( تری فنیل سیلیل )-1,1′- بی -2- نفتولکد محصول:680206
نام علمي:(S)-(–)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-bi-2-naphthol برند:Aldrich
اسم دوم:96% شرح مختصر:
فرمول: C56H42O2Si2 مولار: 803.10
نقطه جوش: 3 تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 96%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: