نام فارسي:4-​(برومو متیل )​فنیل برونیک اسیدکد محصول:679437
نام علمي:4-​(Bromomethyl)​phenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:شرح مختصر: α-Bromo-p-tolueneboronic acid, p-Boronobenzyl bromide
فرمول: BrCH2(C6H4)B(OH)2 مولار: 214.85
نقطه جوش: 173-177 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:68162-47-0
علائم ايمني: