نام فارسي:2-​ آمینو -​5-​m اتیل -​4-​فنیل تیازولکد محصول:658480
نام علمي:2-​Amino-​5-​methyl-​4-​phenylthiazole برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: 5-Methyl-4-phenyl-2-thiazolamine
فرمول: C10H10N2S مولار: 190.26
نقطه جوش: 122-126 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:30709-67-2
علائم ايمني: