نام فارسي:ایزو کوینولین -​1- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:58752
نام علمي:Isoquinoline-​1-​carboxylic acid برند:Fluka
اسم دوم:technical, ≥97.0% (T) شرح مختصر:
فرمول: C10H7NO2 مولار: 173.17
نقطه جوش: 164 °C (dec.)(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥97.0% (T)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:486-73-7
علائم ايمني: