نام فارسي:4-​M اتیل -​3-​ نیترو پیریدینکد محصول:532592
نام علمي:4-​Methyl-​3-​ نیترو pyridineبرند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C6H6N2O2 مولار: 138.12
نقطه جوش: 24-28 °C تراکم: 1.228 g/mL at 25 °C
نقطه اشتعال: 226.4 °F آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:5832-44-0
علائم ايمني: