نام فارسي:3-​( تری m اتیل سیلیل )​ فنیل برونیک اسیدکد محصول:523666
نام علمي:3-​(Trimethylsilyl)​phenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:≥95.0% شرح مختصر:
فرمول: (CH3)3SiC6H4B(OH)2 مولار: 194.11
نقطه جوش: 145-150 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥95.0%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:177171-16-3
علائم ايمني: