نام فارسي: تری فنیل بوراتکد محصول:418714
نام علمي:Triphenyl borate برند:Aldrich
اسم دوم:شرح مختصر: NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
فرمول: (C6H5O)3B مولار: 290.12
نقطه جوش: 98-101 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:1095-03-0
علائم ايمني: