نام فارسي:5-​ متوکسی -​2-​ نیترو فنلکد محصول:416096
نام علمي:5-​Methoxy-​2-​ نیترو phenolبرند:Aldrich
اسم دوم:98% شرح مختصر:
فرمول: CH3OC6H3(NO2)OH مولار: 169.13
نقطه جوش: 92-94 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 98%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:704-14-3
علائم ايمني: