نام فارسي: پتاسیم نیتراتکد محصول:31263
نام علمي:Potassium nitrate برند:Sigma-Aldrich
اسم دوم:puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% شرح مختصر:
فرمول: KNO3 مولار: 101.10
نقطه جوش: ≤0.0005% heavy metals (as Pb) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥99%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:7757-79-1
علائم ايمني: