نام فارسي:M اتیل تری فنوکسی فسفونیوم یدیدکد محصول:226432
نام علمي:Methyltriphenoxyphosphonium iodide برند:Aldrich
اسم دوم:96% شرح مختصر: Triphenyl phosphite methoiodide
فرمول: CH3P(I)(OC6H5)3 مولار: 452.22
نقطه جوش: 142-146 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 96%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:17579-99-6
علائم ايمني: