نام فارسي:3-​M اتیل -​2-​ نیترو فنلکد محصول:160741
نام علمي:3-​Methyl-​2-​ نیترو phenolبرند:Aldrich
اسم دوم:99% شرح مختصر: 2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene
فرمول: CH3C6H3(NO2)OH مولار: 153.14
نقطه جوش: 35-39 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 99%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:4920-77-8
علائم ايمني: