نام فارسي:2-​M اتیل -​3-​ نیترو فنلکد محصول:106941
نام علمي:2-​Methyl-​3-​ نیترو phenolبرند:Aldrich
اسم دوم:98% شرح مختصر: 2-Hydroxy-6-nitrotoluene, 3-Nitro-o-cresol
فرمول: CH3C6H3(NO2)OH مولار: 153.14
نقطه جوش: 146-148 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 98%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:5460-31-1
علائم ايمني: