سیگما : 512257

نام: 5-​ فرمیل -​2-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Formyl-​2-​methoxyphenylboronic acid

فرمول: HCOC6H3(OCH3)B(OH)2

 

سیگما : w267708

نام: 4′-M اتیل استو فنون

نام انگلیسی : 4′-Methylacetophenone

فرمول: CH3C6H4COCH3

 

سیگما : 328103

نام: 3′- هیدروکسی استو فنون

نام انگلیسی : 3′-Hydroxyacetophenone

فرمول: HOC6H4COCH3

 

سیگما : cds009377

نام: (S)​-​ بتا -​(3-​ هیدروکسی فنیل)​ آلانینول

نام انگلیسی : (S)​-​beta-​(3-​hydroxyphenyl)​alaninol

فرمول: C9H13NO2

 

سیگما : a154

نام: ال-(+)​-​2-​ آمینو -​3-​ فسفونو پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : L-(+)​-​2-​Amino-​3-​phosphonopropionic acid

فرمول: C3H8NO5P

 

سیگما : 48549

نام: 4- نیترو فنل

نام انگلیسی : 4- نیترو phenol

فرمول: O2NC6H4OH

 

سیگما : w239301

نام: 2-​M اتیل -​1-​فنیل-​2-​ پروپانول

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​1-​phenyl-​2-​propanol

فرمول: C6H5CH2C(CH3)2OH

 

سیگما : 424862

نام: 2-​برومو -​4,5-​ دی متوکسی فنتیل آمین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4,5-​dimethoxyphenethylamine

فرمول: C10H14BrNO2

 

سیگما : h20601

نام: 3- هیدروکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 3-Hydroxybenzyl alcohol

فرمول: HOC6H4CH2OH

 

سیگما : 751995

نام: پتاسیم 5-​ فرمیل تیوفن -​3-​ تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 5-​formylthiophene-​3-​trifluoroborate

فرمول: C5H3BF3KOS

 

سیگما : cds015650

نام: (2R)​-​2-​( بنزیل آمینو )​ پروپانویک اسید

نام انگلیسی : (2R)​-​2-​(benzylamino)​propanoic acid

فرمول: C10H13NO2

 

سیگما : v900048

نام: α- تری - کلسیم فسفات

نام انگلیسی : α-tri-Calcium phosphate

فرمول: Ca3O8P2

 

سیگما : cds019152

نام: 3-​( پی پیریدین o متیل )​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​(Piperidinomethyl)​benzaldehyde

فرمول: C13H17NO

 

سیگما : a16807

نام: 3- استیل ایندول

نام انگلیسی : 3-Acetylindole

فرمول: C10H9NO

 

سیگما : cds015745

نام: 5-​برومو -​2-​ متوکسی تیازول

نام انگلیسی : 5-​bromo-​2-​methoxythiazole

فرمول: C4H4BrNOS

 

سیگما : 203076

نام: کبالت

نام انگلیسی : Cobalt

فرمول: Co

 

سیگما : cds017682

نام: (3-​ فلورو -​4-​ نیترو -​ فنیل)​- متانول

نام انگلیسی : (3-​fluoro-​4-​ نیترو -​phenyl)​-​methanol

فرمول: C7H6FNO3

 

سیگما : 256943

نام: اتیل آلومینیوم سسکویی کلرید

نام انگلیسی : Ethylaluminum sesquichloride

فرمول: (C2H5)3Al2Cl3

 

سیگما : 467944

نام: 5-​برومو -​2- تیوفن کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​thiophenecarboxylic acid

فرمول: C5H3BrO2S

 

سیگما : cds014660

نام: 6-p-​ تولیل پیریدین -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 6-p-​Tolylpyridine-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C13H11NO

 

سیگما : cds015220

نام: 4-​ اتیل -​2,3- اگزو -​1-​ پی پیرازین e کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 4-​ethyl-​2,3-​dioxo-​1-​piperazinecarbonyl chloride

فرمول: C7H9ClN2O3

 

سیگما : 735930

نام: روی فلورید

نام انگلیسی : Zinc fluoride

فرمول: ZnF2

 

سیگما : cds007203

نام: 4-​(1-​( هیدروکسی متیل ) سیکلو پروپیل )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(1-​(hydroxymethyl)​cyclopropyl)​phenylboronic acid

فرمول: C10H13BO3

 

سیگما : 35829

نام: 2,4- دی کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 2,4-Dichloroaniline

فرمول: Cl2C6H3NH2

 

سیگما : 135259

نام: (3-​برومو پروپیل )​ تری فنیل فسفونیوم بروماید

نام انگلیسی : (3-​Bromopropyl)​triphenylphosphonium bromide

فرمول: Br(CH2)3P(C6H5)3Br

 

سیگما : bbo000088

نام: 6-​برومو -​4- کلرو -​2-​ فنیل کوینولین

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​4-​chloro-​2-​phenylquinoline

فرمول: C15H9BrClN

 

سیگما : 318930

نام: سدیم فلورید محلول

نام انگلیسی : Sodium fluoride solution

فرمول: NaF

 

سیگما : cds004007

نام: هگزیل تیو سیانات

نام انگلیسی : Hexyl thiocyanate

فرمول: C7H13NS

 

سیگما : cds006463

نام: 5-​برومو -​2-​ متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 5-​bromo-​2-​methoxyacetophenone

فرمول: C9H9BrO2

 

سیگما : 546909

نام: 2-​برومو -​5- فلور o بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​fluorobenzotrifluoride

فرمول: BrC6H3(F)CF3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.