سیگما : 491756

نام: اکریلو نیتریل -2-d

نام انگلیسی : Acrylonitrile-2-d

فرمول: H2C=CDCN

 

سیگما : cds012334

نام: N-​ایزو پروپیل -​2-​( متیل آمینو ) استامید

نام انگلیسی : N-​isopropyl-​2-​(methylamino)​acetamide

فرمول: C6H14N2O

 

سیگما : cds007362

نام: 4-​(2-​ اتوکسی کربن yال-​ استیل )​-​ پی پیریدین -​1- کربوکسیلیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 4-​(2-​Ethoxycarbonyl-​acetyl)​-​piperidine-​1-​carboxylic acid tert-butyl ester

فرمول: C15H25NO5

 

سیگما : cbr01246

نام: 4-​(3- کلرو فنوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(3-​Chlorophenoxy)​aniline

فرمول: C12H10ClNO

 

سیگما : 238821

نام: 3,5-​ دی کلرو -​2-​ هیدروکسی بنزن سولفونیک اسید سدیم سالت

نام انگلیسی : 3,5-​Dichloro-​2-​hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt

فرمول: Cl2C6H2(OH)SO3Na

 

سیگما : 542504

نام: 4- بوتوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Butoxyphenylboronic acid

فرمول: C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2

 

سیگما : jrd0250

نام: 3-​(4-​ایزو بوتیل فنیل)​-​1H- پیرازول

نام انگلیسی : 3-​(4-​Isobutylphenyl)​-​1H-pyrazole

فرمول: C13H16N2

 

سیگما : cds010635

نام: 6- کلرو -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوینولین

نام انگلیسی : 6-​chloro-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoline

فرمول: C9H10ClN

 

سیگما : cbr00878

نام: 1-​(3- کلرو پروپیل )​-​1H-​ پیرازول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(3-​Chloropropyl)​-​1H-​pyrazole hydrochloride

فرمول: C6H10Cl2N2

 

سیگما : cds013168

نام: 3-​(N-​(4-​ استیل فنیل) کاربامویل )پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(N-​(4-​acetylphenyl)​carbamoyl)​pyridine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C15H12N2O4

 

سیگما : cds004159

نام: 1-o- تولیل اتیل آمین

نام انگلیسی : 1-o-Tolylethylamine

فرمول: C9H13N

 

سیگما : 647489

نام: 2′,3′- دی کلرو -6′- فلورو استو فنون

نام انگلیسی : 2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone

فرمول: Cl2C6H2(F)COCH3

 

سیگما : t3763

نام: α- تیمیدین

نام انگلیسی : α-Thymidine

فرمول: C10H14N2O5

 

سیگما : 690899

نام: α- کلرو فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : α-Chlorophenylacetic acid

فرمول: C8H7ClO2

 

سیگما : cds012161

نام: 3-​برومو -​5-​ اتیل -​2-​ هیدروکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​bromo-​5-​ethyl-​2-​hydroxy-​benzaldehyde

فرمول: C9H9BrO2

 

سیگما : cds016380

نام: 3-​( بنزیل - متان e سولفونیل ال-​ آمینو )​- پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(benzyl-​methanesulfonyl-​amino)​-​propionic acid

فرمول: C11H15NO4S

 

سیگما : 682489

نام: 2-​ فلورو -​6- یودو بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​6-​iodobenzaldehyde

فرمول: C7H4FIO

 

سیگما : 014680

نام: آمونیوم فلورید

نام انگلیسی : Ammonium fluoride

فرمول: NH4F

 

سیگما : cds012401

نام: 9- کلرو -​3,4-​ دی هیدرو -​2H-​1,5-​ بنزو دی اگزپین -​7- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 9-​Chloro-​3,4-​dihydro-​2H-​1,5-​benzodioxepine-​7-​carboxylic acid

فرمول: C10H9ClO4

 

سیگما : cds016535

نام: 2-​ هیدروکسی -​1,3-​ بنزو تیازول -​6- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​hydroxy-​1,3-​benzothiazole-​6-​carboxylic acid

فرمول: C8H5NO3S

 

سیگما : res3098tb7

نام: تری S هیدرو کلرید

نام انگلیسی : TRIS hydrochloride

فرمول: NH2C(CH2OH)3 · HCl

 

سیگما : 82890

نام: پیریدو x آمین -5′- فسفات

نام انگلیسی : Pyridoxamine-5′-phosphate

فرمول: C8H13N2O5P

 

سیگما : w349909

نام: هگزیل 2-m اتیل بوتانات

نام انگلیسی : Hexyl 2-methylbutanoate

فرمول: C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3

 

سیگما : v000321

نام: تری کلرو اتیلن

نام انگلیسی : Trichloroethylene

فرمول: ClCH=CCl2

 

سیگما : d109800

نام: 3,4-دی هیدروکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3,4-Dihydroxybenzoic acid

فرمول: (HO)2C6H3CO2H

 

سیگما : cds019041

نام: 4-​ آمینو -​8- کلرو -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​amino-​8-​chloro-​2-​methylquinoline

فرمول: C10H9ClN2

 

سیگما : 512761

نام: 2- فلور o-​6-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​6-​methoxyphenylboronic acid

فرمول: FC6H3(OCH3)B(OH)2

 

سیگما : a10809

نام: 4′- هیدروکسی -3′- متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone

فرمول: HOC6H3(OCH3)COCH3

 

سیگما : v900231

نام: کلسیم استات هیدرات

نام انگلیسی : Calcium acetate hydrate

فرمول: (CH3COO)2Ca · xH2O

 

سیگما : m1254

نام: مپس

نام انگلیسی : MOPS

فرمول: C7H15NO4S

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.