سیگما : cds011578

نام: 4-​ اتوکسی -​2-​ هیدروکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​ethoxy-​2-​hydroxy-​benzaldehyde

فرمول: C9H10O3

 

سیگما : 339369

نام: 2-​ آمینو -​4-​(4- کلرو فنیل)​ تیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​4-​(4-​chlorophenyl)​thiazole

فرمول: C9H7ClN2S

 

سیگما : 731919

نام: 5-​ آمینو -​2,4-​ دی کلرو پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​Amino-​2,4-​dichloropyrimidine

فرمول: C4H3Cl2N3

 

سیگما : 75690

نام: اگزالیک اسید

نام انگلیسی : Oxalic acid

فرمول: HO2CCO2H

 

سیگما : 556629

نام: N-​(4-​ آمینو فنیل)​ پی پیریدین

نام انگلیسی : N-​(4-​Aminophenyl)​piperidine

فرمول: C11H16N2

 

سیگما : 345997

نام: 4,5-​ دی متوکسی -​2-​ نیترو سینامیک اسید

نام انگلیسی : 4,5-​Dimethoxy-​2-​ نیترو cinnamic acid

فرمول: O2NC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H

 

سیگما : p5708

نام: پتاسیم استات

نام انگلیسی : Potassium acetate

فرمول: CH3COOK

 

سیگما : 680893

نام: 3-​ متوکسی -​5-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 3-​Methoxy-​5-​methylphenol

فرمول: CH3C6H3(OCH3)OH

 

سیگما : 240311

نام: پروپیونیک انیدرید

نام انگلیسی : Propionic anhydride

فرمول: (CH3CH2CO)2O

 

سیگما : 528218

نام: N- کلرو فتالیمید

نام انگلیسی : N-Chlorophthalimide

فرمول: C8H4ClNO2

 

سیگما : 587052

نام: 7- هیدروکسی -1-ایندانون

نام انگلیسی : 7-Hydroxy-1-indanone

فرمول: C9H8O2

 

سیگما : 36173

نام: مونو کروتفوس

نام انگلیسی : Monocrotophos

فرمول: C7H14NO5P

 

سیگما : 777854

نام: تری s( هیدروکسی پروپیل )​ فسفین

نام انگلیسی : Tris(hydroxypropyl)​phosphine

فرمول: C9H21O3P

 

سیگما : 245070

نام: تترا m اتیل آمونیوم استات

نام انگلیسی : Tetramethylammonium acetate

فرمول: (CH3)4N(OCOCH3)

 

سیگما : 279544

نام: 1- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Propanol

فرمول: CH3CH2CH2OH

 

سیگما : cds014745

نام: 1-​ بنزو فوران -​5-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 1-​benzofuran-​5-​carbonyl chloride

فرمول: C9H5ClO2

 

سیگما : 779806

نام: (S)​-​3-​برومو -​2-​ هیدروکسی -​2-​ متیل پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : (S)​-​3-​Bromo-​2-​hydroxy-​2-​methylpropionic acid

فرمول: C4H7BrO3

 

سیگما : 759597

نام: 4,4′- بنزیدین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4,4′-Stilbenedicarboxylic acid

فرمول: C16H12O4

 

سیگما : cds006978

نام: 2-​ هیدروکسی -​3-​ متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​hydroxy-​3-​methylphenyl boronic acid

فرمول: C7H9BO3

 

سیگما : 536318

نام: 3- کلرو -​2- فلور oبنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​2-​fluorobenzoic acid

فرمول: ClC6H3(F)CO2H

 

سیگما : 717401

نام: اتیل 2-​ آمینو -​4-​فنیل تیوفن -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​amino-​4-​phenylthiophene-​3-​carboxylate

فرمول: C13H13NO2S

 

سیگما : cbr00944

نام: 1-​ متیل آزپان -​2- کربوکسیلیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​Methylazepane-​2-​carboxylic acid hydrochloride

فرمول: C8H16ClNO2

 

سیگما : w294926

نام: پروپیل هگزا نوئات

نام انگلیسی : Propyl hexanoate

فرمول: CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3

 

سیگما : 219703

نام: هگزیل آمین

نام انگلیسی : Hexylamine

فرمول: CH3(CH2)5NH2

 

سیگما : 455970

نام: تنگستن فسفر اسید هیدرات

نام انگلیسی : Phosphotungstic acid hydrate

فرمول: H3[P(W3O10)4] · xH2O

 

سیگما : cds006790

نام: 2-​(2-​ متیل فنیل)​ پیرولیدین

نام انگلیسی : 2-​(2-​Methylphenyl)​pyrrolidine

فرمول: C11H15N

 

سیگما : cbr00951

نام: N-​ اتیل -​2-​ فنوکسی اتان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : N-​Ethyl-​2-​phenoxyethanamine hydrochloride

فرمول: C10H16ClNO

 

سیگما : 191531

نام: 4- ترت - بوتیل بنزیل کلرید

نام انگلیسی : 4-tert-Butylbenzyl chloride

فرمول: (CH3)3CC6H4CH2Cl

 

سیگما : 161365

نام: 3,4- دی کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 3,4-Dichlorotoluene

فرمول: CH3C6H3Cl2

 

سیگما : cds014265

نام: اتیل 5- کلرو تیوفن -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : ethyl 5-​chlorothiophene-​2-​carboxylate

فرمول: C7H7ClO2S

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.