سیگما : a1487

نام: AG-205

نام انگلیسی : AG-205

فرمول: C22H23ClN6OS

 

سیگما : p2375

نام: دی-پنتانول

نام انگلیسی : D-Panthenol

فرمول: C9H19NO4

 

سیگما : 126853

نام: 2- کلرو -N- متیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : 2-Chloro-N-methylbenzylamine

فرمول: ClC6H4CH2NHCH3

 

سیگما : s2554

نام: سدیم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Sodium phosphate monobasic

فرمول: NaH2PO4

 

سیگما : 112321

نام: اتیل اکتانانت

نام انگلیسی : Ethyl octanoate

فرمول: CH3(CH2)6COOC2H5

 

سیگما : 221473

نام: پتاسیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Potassium hydroxide

فرمول: KOH

 

سیگما : 549878

نام: 4,6-​ دی متوکسی -​2-​( متیل سولفونیل l)​ پیریمیدین

نام انگلیسی : 4,6-​Dimethoxy-​2-​(methylsulfonyl)​pyrimidine

فرمول: C7H10N2O4S

 

سیگما : cds011620

نام: 2-​ بنزو yال-​1-​ بنزو فوران -​5- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 2-​benzoyl-​1-​benzofuran-​5-​carboxaldehyde

فرمول: C16H10O3

 

سیگما : w213500

نام: بنزیل استات

نام انگلیسی : Benzyl acetate

فرمول: CH3COOCH2C6H5

 

سیگما : 548685

نام: 2-​برومو -​4- کلرو -​1- فلور oبنزن

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​chloro-​1-​fluorobenzene

فرمول: BrC6H3(Cl)F

 

سیگما : cds016439

نام: متیل 3-​( کلرو سولفونیل l)​-​4-​ فنیل-​5-​( تری فلورو متیل ) تیوفن -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : methyl 3-​(chlorosulfonyl)​-​4-​phenyl-​5-​(trifluoromethyl)​thiophene-​2-​carboxylate

فرمول: C13H8ClF3O4S2

 

سیگما : cds019737

نام: (S)​-​3-​ پی پیریدین کربوکسیلیک اسید متیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)​-​3-​Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride

فرمول: C7H14ClNO2

 

سیگما : cds016331

نام: 3-​(2-​ فوریل )​-​1-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2-​furyl)​-​1-​methyl-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C9H8N2O3

 

سیگما : v900218

نام: سدیم بیس موهات

نام انگلیسی : Sodium bismuthate

فرمول: NaBiO3

 

سیگما : cds012499

نام: 2-​ اتیل -​1-​ فنیل بوتان -​1-​ آمین

نام انگلیسی : 2-​ethyl-​1-​phenylbutan-​1-​amine

فرمول: C12H19N

 

سیگما : 651133

نام: M اتانول محلول

نام انگلیسی : Methanol solution

فرمول: CH4O

 

سیگما : cds007991

نام: 3-​ فلورو پیریدین -​4-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​fluoropyridine-​4-​boronic acid

فرمول: C5H5BFNO2

 

سیگما : cds014750

نام: 3-​( آلیل -​ فنیل-​ سولفامویل )​-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​(allyl-​phenyl-​sulfamoyl)​-​benzoic acid

فرمول: C16H15NO4S

 

سیگما : cbr00752

نام: 2-​(2-​ متوکسی اتیل )​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(2-​Methoxyethyl)​piperidine hydrochloride

فرمول: C8H18ClNO

 

سیگما : d130605

نام: 2,5-​ دی متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 2,5-​Dimethoxybenzaldehyde

فرمول: (CH3O)2C6H3CHO

 

سیگما : 316717

نام: 1- کلرو -​2-​m اتیل پروپیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​2-​methylpropyl chloroformate

فرمول: ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2

 

سیگما : 40858

نام: پروپیل استات

نام انگلیسی : Propyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2CH3

 

سیگما : 416096

نام: 5-​ متوکسی -​2-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 5-​Methoxy-​2-​ نیترو phenol

فرمول: CH3OC6H3(NO2)OH

 

سیگما : 054960

نام: سیتریک اسید

نام انگلیسی : Citric acid

فرمول: HOC(COOH)(CH2COOH)2

 

سیگما : jrd0268

نام: 1-​(4-​ فلورو فنیل)​-​4-​ فنیل-​1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 1-​(4-​Fluorophenyl)​-​4-​phenyl-​1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C15H12FN3

 

سیگما : 338818

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : 481807

نام: کلسیم کربنات

نام انگلیسی : Calcium carbonate

فرمول: CaCO3

 

سیگما : 46159

نام: مونو کروتفوس محلول

نام انگلیسی : Monocrotophos solution

فرمول: -

 

سیگما : cds012877

نام: 1-​(4-​ایزو پروپوکسی -​3-​ متوکسی فنیل) متان آمین

نام انگلیسی : 1-​(4-​isopropoxy-​3-​methoxyphenyl)​methanamine

فرمول: C11H17NO2

 

سیگما : cds008278

نام: N-​(2-​ فرمیل -​4,5-​ دی متوکسی -​ فنیل)​- استامید

نام انگلیسی : N-​(2-​formyl-​4,5-​dimethoxy-​phenyl)​-​acetamide

فرمول: C11H13NO4

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.