سیگما : 25929

نام: 2- کلرو فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 2-Chlorophenylacetic acid

فرمول: ClC6H4CH2CO2H

 

سیگما : cds011263

نام: 5′-( استیل آمینو )-2,3′- بی تیوفن -4′- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5′-(acetylamino)-2,3′-bithiophene-4′-carboxylic acid

فرمول: C11H9NO3S2

 

سیگما : jrd0401

نام: اتیل 2-​ آمینو -​4-​(3-​برومو فنیل)​ تیازول -​5-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​amino-​4-​(3-​bromophenyl)​thiazole-​5-​carboxylate

فرمول: C12H11BrN2O2S

 

سیگما : cds010383

نام: 4- کلرو -​N-​ اتیل پیریمیدین -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​chloro-​N-​ethylpyrimidin-​2-​amine

فرمول: C6H8ClN3

 

سیگما : i10006

نام: دی کلرو m اتان

نام انگلیسی : Dichloromethane

فرمول: CH2Cl2

 

سیگما : cds014086

نام: 5-​برومو -​6- کلرو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​6-​chloronicotinic acid

فرمول: C6H3BrClNO2

 

سیگما : 604682

نام: ال- آلانین -2,3-13C2

نام انگلیسی : L-Alanine-2,3-13C2

فرمول: 13CH313CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 65548

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : 49083

نام: 2,4-D

نام انگلیسی : 2,4-D

فرمول: Cl2C6H3OCH2CO2H

 

سیگما : 338141

نام: آهن

نام انگلیسی : Iron

فرمول: Fe

 

سیگما : cds012592

نام: 6-​( تری فلورو متیل )​-​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوینولین

نام انگلیسی : 6-​(trifluoromethyl)​-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoline

فرمول: C10H10F3N

 

سیگما : cds001167

نام: 4-N-​ بوتیل بنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : 4-N-​Butylbenzenesulfonamide

فرمول: C10H15NO2S

 

سیگما : cds015663

نام: 2-​ متیل -​3-​ پیرازول -​1-​yال-​ پروپیل آمین

نام انگلیسی : 2-​methyl-​3-​pyrazol-​1-​yl-​propylamine

فرمول: C7H13N3

 

سیگما : 454842

نام: N- استیل فتالیمید

نام انگلیسی : N-Acetylphthalimide

فرمول: C10H7NO3

 

سیگما : 91566

نام: N-​( تری متیل سیلیل ) استامید

نام انگلیسی : N-​(Trimethylsilyl)​acetamide

فرمول: CH3CONHSi(CH3)3

 

سیگما : 345997

نام: 4,5-​ دی متوکسی -​2-​ نیترو سینامیک اسید

نام انگلیسی : 4,5-​Dimethoxy-​2-​ نیترو cinnamic acid

فرمول: O2NC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H

 

سیگما : 442418

نام: 4- متیل فنل

نام انگلیسی : 4-Methylphenol

فرمول: CH3C6H4OH

 

سیگما : 336939

نام: تری آلیل فسفین

نام انگلیسی : Triallylphosphine

فرمول: (CH2=CHCH2)3P

 

سیگما : cds001967

نام: 5,6,7,8-​ تترا هیدرو -​2-​ نفتالین سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5,6,7,8-​Tetrahydro-​2-​naphthalenesulfonyl chloride

فرمول: C10H11ClO2S

 

سیگما : 149101

نام: 9- آمینو فنان ترن

نام انگلیسی : 9-Aminophenanthrene

فرمول: C14H11N

 

سیگما : 53737

نام: α- تری - کلسیم فسفات

نام انگلیسی : α-tri-Calcium phosphate

فرمول: Ca3O8P2

 

سیگما : 369578

نام: 4- متیل فنیل بنزوات

نام انگلیسی : 4-Methylphenyl benzoate

فرمول: C6H5CO2C6H4CH3

 

سیگما : 104736

نام: اتیل ایزو نیکوتینات

نام انگلیسی : Ethyl isonicotinate

فرمول: C8H9NO2

 

سیگما : cds009066

نام: 6- کلرو -8- متیل -9H- پیورین

نام انگلیسی : 6-Chloro-8-methyl-9H-purine

فرمول: C6H5ClN4

 

سیگما : cds005342

نام: N-​(3-​ آمینو متیل -​فنیل)​-​2-​(4-​ هیدروکسی -​فنیل)​- استامید

نام انگلیسی : N-​(3-​aminomethyl-​phenyl)​-​2-​(4-​hydroxy-​phenyl)​-​acetamide

فرمول: C15H16N2O2

 

سیگما : cds001617

نام: 2- کلرو -​6-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​ نیترو benzoic acid

فرمول: C7H4ClNO4

 

سیگما : cds000553

نام: بوتیل 2- متیل پنتانوات

نام انگلیسی : Butyl 2-methylpentanoate

فرمول: C10H20O2

 

سیگما : 73614

نام: 4- نیترو فنتیل بروماید

نام انگلیسی : 4- نیترو phenethyl bromide

فرمول: O2NC6H4CH2CH2Br

 

سیگما : cds015713

نام: (1S) سیکلو پروپیل (3-​ متوکسی فنیل)​ متیل آمین

نام انگلیسی : (1S)​cyclopropyl(3-​methoxyphenyl)​methylamine

فرمول: C11H15NO

 

سیگما : 152803

نام: 2,4-​ دی کلرو فنیل هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichlorophenylhydrazine hydrochloride

فرمول: Cl2C6H3NHNH2·HCl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.