سیگما : cds012590

نام: 2-​ هیدروکسی -​3-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​hydroxy-​3-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C6H4F3NO

 

سیگما : t21105

نام: 3,3,5,5-​ تترا m اتیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 3,3,5,5-​Tetramethylcyclohexanone

فرمول: (CH3)4C6H6(=O)

 

سیگما : 631736

نام: 2- کلرو -​5- یودو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​iodobenzoic acid

فرمول: C7H4ClIO2

 

سیگما : t68209

نام: 3,4,5-​ تری متوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 3,4,5-​Trimethoxyaniline

فرمول: (CH3O)3C6H2NH2

 

سیگما : 615544

نام: کولین کلرید -1,1,2,2-d4

نام انگلیسی : Choline chloride-1,1,2,2-d4

فرمول: HOCD2CD2N(CH3)3Cl

 

سیگما : cds004540

نام: 3-​برومو -​2-​ فرمیل فوران

نام انگلیسی : 3-​bromo-​2-​formylfuran

فرمول: C5H3BrO2

 

سیگما : 301566

نام: 2,2,3,3-​ تترا متیل سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,2,3,3-​Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid

فرمول: (CH3)4C3HCO2H

 

سیگما : 338567

نام: سولفو سوکسینیک اسید محلول

نام انگلیسی : Sulfosuccinic acid solution

فرمول: HOOCCH2CH(SO3H)COOH

 

سیگما : 307378

نام: بوتیل پروپیونات

نام انگلیسی : Butyl propionate

فرمول: C2H5CO2(CH2)3CH3

 

سیگما : 715077

نام: ایزو بوتیل 4- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Isobutyl 4-hydroxybenzoate

فرمول: C11H14O3

 

سیگما : 265128

نام: 5- فلور o ایندول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Fluoroindole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H6FNO2

 

سیگما : 727091

نام: (R)-1-فنیل بوتیل آمین

نام انگلیسی : (R)-1-Phenylbutylamine

فرمول: C10H15N

 

سیگما : 114189

نام: استیل کلرید

نام انگلیسی : Acetyl chloride

فرمول: CH3COCl

 

سیگما : 105953

نام: 2,4- دی کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,4-Dichlorophenol

فرمول: Cl2C6H3OH

 

سیگما : 274453

نام: اتیل 3- ایندول استات

نام انگلیسی : Ethyl 3-indoleacetate

فرمول: C12H13NO2

 

سیگما : cds000367

نام: 2-​ متیل تترا هیدرو تیوفن

نام انگلیسی : 2-​Methyltetrahydrothiophene

فرمول: C5H10S

 

سیگما : 776904

نام: 7-​ استیل -​5-​برومو ایندول

نام انگلیسی : 7-​Acetyl-​5-​bromoindole

فرمول: C10H8BrNO

 

سیگما : s6014

نام: سدیم بی کربنات

نام انگلیسی : Sodium bicarbonate

فرمول: NaHCO3

 

سیگما : 753483

نام: 5-​برومو -​3-​ فلورو پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​3-​fluoropyridine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C6H3BrFNO2

 

سیگما : anv00190

نام: 2- کلرو -​ پیریمیدین -​4- کربوکسیلیک اسید متیل استر

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​pyrimidine-​4-​carboxylic acid methyl ester

فرمول: C6H5ClN2O2

 

سیگما : cds002145

نام: 2,7-​ دی متوکسی -​3-​ کوینولین کربالدهید

نام انگلیسی : 2,7-​Dimethoxy-​3-​quinolinecarbaldehyde

فرمول: C12H11NO3

 

سیگما : d1771

نام: 5′- دی اکسی آدنوزین

نام انگلیسی : 5′-Deoxyadenosine

فرمول: C10H13N5O3

 

سیگما : 248193

نام: 3′- کلرو پروپیوفنون

نام انگلیسی : 3′-Chloropropiophenone

فرمول: ClC6H4COC2H5

 

سیگما : rct0017

نام: 3-​برومو -​5-​ متیل -​2-پیریدین تیول

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​5-​methyl-​2-​pyridinethiol

فرمول: C6H6BrNS

 

سیگما : 117188

نام: 2-​ هیدروکسی -​4-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​4-​ نیترو benzoic acid

فرمول: HOC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : 675431

نام: 2- پروپانول

نام انگلیسی : 2-Propanol

فرمول: (CH3)2CHOH

 

سیگما : cbr00068

نام: N-​(3-​ آمینو -​4-​ متیل فنیل) استامید

نام انگلیسی : N-​(3-​Amino-​4-​methylphenyl)​acetamide

فرمول: C9H12N2O

 

سیگما : v900733

نام: 3- کلرو پیریدین

نام انگلیسی : 3-Chloropyridine

فرمول: C5H4ClN

 

سیگما : cds013981

نام: 2-​(4-​ متیل سولفونیل ال-​ فنیل)​-​ اتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(4-​methylsulfonyl-​phenyl)​-​ethylamine hydrochloride

فرمول: C9H14ClNO2S

 

سیگما : cds012711

نام: N-​(1- سیانو -​2- نفتیل ) استامید

نام انگلیسی : N-​(1-​cyano-​2-​naphthyl)​acetamide

فرمول: C13H10N2O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.