سیگما : 138827

نام: 1,3,5-​ تری متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 1,3,5-​Trimethoxybenzene

فرمول: C6H3(OCH3)3

 

سیگما : 91230

نام: تری کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Trichloroacetic acid

فرمول: Cl3CCOOH

 

سیگما : 616842

نام: پلی (اتیلن -1,2-d2)

نام انگلیسی : Poly(ethylene-1,2-d2)

فرمول: (CHDCHD)n

 

سیگما : cds016945

نام: 3,5- دی متوکسی فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 3,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate

فرمول: C9H9NO2S

 

سیگما : g8378

نام: گوانوزین 5′- تترا فسفات تری s سالت

نام انگلیسی : Guanosine 5′-tetraphosphate tris salt

فرمول: C10H17N5O17P4

 

سیگما : cds003044

نام: 2,3,4-​ تری فلورو بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2,3,4-​Trifluorobenzyl alcohol

فرمول: C7H5F3O

 

سیگما : cds013241

نام: 4- کلرو پیریدین -​3- کربوکسامید

نام انگلیسی : 4-​chloropyridine-​3-​carboxamide

فرمول: C6H5ClN2O

 

سیگما : 225819

نام: هیدرازین هیدرات

نام انگلیسی : Hydrazine hydrate

فرمول: NH2NH2 · xH2O

 

سیگما : g0546

نام: پلی -ال- گلوتامیک اسید سدیم سالت

نام انگلیسی : Poly-L-glutamic acid sodium salt

فرمول: -

 

سیگما : cds015596

نام: 3- متوکسی پیرولیدین

نام انگلیسی : 3-methoxypyrrolidine

فرمول: C5H11NO

 

سیگما : b8002

نام: 2,3- بنزو فوران

نام انگلیسی : 2,3-Benzofuran

فرمول: C8H6O

 

سیگما : 519405

نام: 1- اتینیل -​3- فلور oبنزن

نام انگلیسی : 1-​Ethynyl-​3-​fluorobenzene

فرمول: FC6H4C≡CH

 

سیگما : 240710

نام: اتیل کلرو استات

نام انگلیسی : Ethyl chloroacetate

فرمول: ClCH2CO2C2H5

 

سیگما : cds000437

نام: 2- کلرو اتیل استات

نام انگلیسی : 2-Chloroethyl acetate

فرمول: C4H7ClO2

 

سیگما : 751677

نام: پتاسیم 2-​ فلورو پیریدین -​4-​ تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 2-​fluoropyridine-​4-​trifluoroborate

فرمول: C5H3BF4KN

 

سیگما : 370140

نام: روی

نام انگلیسی : Zinc

فرمول: Zn

 

سیگما : 324213

نام: 2-​ آمینو -​6- فلور o بنزو تیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​6-​fluorobenzothiazole

فرمول: C7H5FN2S

 

سیگما : 09870

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : 301353

نام: 2,6-​ نفتالین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,6-​Naphthalenedicarboxylic acid

فرمول: C10H6(CO2H)2

 

سیگما : 63227

نام: 2- کلرو -​5- کلرو متیل تیازول

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​chloromethylthiazole

فرمول: C4H3Cl2NS

 

سیگما : cds016131

نام: 3-​(3- کلرو فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 3-​(3-​chlorophenyl)​-​1H-​pyrazol-​5-​amine

فرمول: C9H8ClN3

 

سیگما : cds000451

نام: 1- بوتان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-Butanamine hydrochloride

فرمول: C4H12ClN

 

سیگما : 594652

نام: 3-​ متوکسی کربونیل فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 3-​Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C14H19BO4

 

سیگما : cds019918

نام: 1,4-​ دی هیدرو -​6-​ متیل کوین اگزالین -​2,3- دیون

نام انگلیسی : 1,4-​Dihydro-​6-​methylquinoxaline-​2,3-​dione

فرمول: C9H8N2O2

 

سیگما : 95162

نام: 2,3,5,6-​ تترا متیل پیرازین

نام انگلیسی : 2,3,5,6-​Tetramethylpyrazine

فرمول: C8H12N2

 

سیگما : 691607

نام: 4-برومو بوتیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-Bromobutylboronic acid

فرمول: C4H10BBrO2

 

سیگما : cds010960

نام: 2-​ هیدروکسی -​5-​ سولفامویل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​hydroxy-​5-​sulfamoylbenzoic acid

فرمول: C7H7NO5S

 

سیگما : 667390

نام: M اتانول محلول

نام انگلیسی : Methanol solution

فرمول: CH4O

 

سیگما : 219797

نام: 2-​ هیدروکسی بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 2-​Hydroxybenzotrifluoride

فرمول: CF3C6H4OH

 

سیگما : 25413

نام: پتاسیم اگزالات منوهیدرات

نام انگلیسی : Potassium oxalate monohydrate

فرمول: (COOK)2 · H2O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.