سیگما : cds004062

نام: 4-​برومو -​1-​ایزو پروپیل -​1H- پیرازول

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​1-​isopropyl-​1H-pyrazole

فرمول: C6H9BrN2

 

سیگما : cds019771

نام: 1-​ بنزیل -​2-​ ایمیدازول کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​Benzyl-​2-​imidazolecarboxylic acid

فرمول: C11H10N2O2

 

سیگما : 666246

نام: 1-​(2-​ متوکسی اتوکسی )​-​1-​ وینیل سیکلو پروپان

نام انگلیسی : 1-​(2-​Methoxyethoxy)​-​1-​vinylcyclopropane

فرمول: C8H14O2

 

سیگما : 320137

نام: اکریلو نیتریل

نام انگلیسی : Acrylonitrile

فرمول: CH2=CHCN

 

سیگما : 09295

نام: 3-برومو پروپیل آمین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 3-Bromopropylamine hydrobromide

فرمول: BrCH2CH2CH2NH2 · HBr

 

سیگما : v900257

نام: تری اتانول آمین

نام انگلیسی : Triethanolamine

فرمول: (HOCH2CH2)3N

 

سیگما : 222151

نام: 4- پنتیل بی فنیل

نام انگلیسی : 4-Pentylbiphenyl

فرمول: CH3(CH2)4C6H4C6H5

 

سیگما : 513490

نام: 4- کربوکسی l فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​Carboxylphenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C13H17BO4

 

سیگما : 680281

نام: 3- کلرو -​4-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​4-​methylpyridine

فرمول: C6H6ClN

 

سیگما : cds000745

نام: 3-​( تری فلورو متیل )​ بوتریک اسید

نام انگلیسی : 3-​(Trifluoromethyl)​butyric acid

فرمول: C5H7F3O2

 

سیگما : cds011698

نام: 3-ایزو بوتوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-isobutoxybenzoic acid

فرمول: C11H14O3

 

سیگما : v900527

نام: سیکلو هگزانون اکسیم

نام انگلیسی : Cyclohexanone oxime

فرمول: C6H10(=NOH)

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.