سیگما : cds011016

نام: 2-​(3- کلرو فنیل)​-​1,3-​ تیازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(3-​chlorophenyl)​-​1,3-​thiazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C10H6ClNO2S

 

سیگما : 242764

نام: 1,2- دی کلرو بنزن

نام انگلیسی : 1,2-Dichlorobenzene

فرمول: C6H4Cl2

 

سیگما : jrd0489

نام: 4-​(2,4-​ دی کلرو فنوکسی )​ فنل

نام انگلیسی : 4-​(2,4-​Dichlorophenoxy)​phenol

فرمول: C12H8Cl2O2

 

سیگما : 246070

نام: 1- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Propanol

فرمول: CH3CH2CH2OH

 

سیگما : cds016355

نام: 2- آمینو - نیکوتینیک اسید اتیل استر

نام انگلیسی : 2-amino-nicotinic acid ethyl ester

فرمول: C8H10N2O2

 

سیگما : 537195

نام: 1-​برومو -​4- فلور o نفتالین

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​4-​fluoronaphthalene

فرمول: FC10H6Br

 

سیگما : cds007116

نام: 1-​(t- بوتوکسی کربونیل )​-​7-​( متوکسی کربونیل )​ ایندول -​2-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(t-​butoxycarbonyl)​-​7-​(methoxycarbonyl)​indole-​2-​boronic acid

فرمول: C15H18BNO6

 

سیگما : 736996

نام: 2-​( آمینو متیل )​بنزویک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(Aminomethyl)​benzoic acid hydrochloride

فرمول: C8H10ClNO2

 

سیگما : 251852

نام: ترت - بوتیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : tert-Butyl isothiocyanate

فرمول: (CH3)3CNCS

 

سیگما : 48386

نام: پنتا کلرو بنزن محلول

نام انگلیسی : Pentachlorobenzene solution

فرمول: -

 

سیگما : 366382

نام: 4-ایزو پروپوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Isopropoxybenzoic acid

فرمول: (CH3)2CHOC6H4CO2H

 

سیگما : 48088

نام: 2-​برومو -​1- کلرو پروپان محلول

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​1-​chloropropane solution

فرمول: C3H6BrCl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.