سیگما : 14461

نام: 2,2′- بی پیریدین -4,4′-دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxylic acid

فرمول: C12H8N2O4

 

سیگما : 63067

نام: منیزیم سیترات تری بازیک نونا هیدرات

نام انگلیسی : Magnesium citrate tribasic nonahydrate

فرمول: Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O

 

سیگما : cds001765

نام: 5-​( تری فلورو متیل )​-​2,1,3-​ بنزو تیادیازول

نام انگلیسی : 5-​(Trifluoromethyl)​-​2,1,3-​benzothiadiazole

فرمول: C7H3F3N2S

 

سیگما : v900541

نام: متیل استو استات

نام انگلیسی : Methyl acetoacetate

فرمول: CH3COCH2COOCH3

 

سیگما : 597058

نام: اتیل نیکوتینات -13C6

نام انگلیسی : Ethyl nicotinate-13C6

فرمول: 13C6C2H9NO2

 

سیگما : cds019637

نام: ایندولین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Indoline-​5-​carboxylic acid

فرمول: C9H9NO2

 

سیگما : 343935

نام: 4- کلرو بوتیریل کلرید

نام انگلیسی : 4-Chlorobutyryl chloride

فرمول: Cl(CH2)3COCl

 

سیگما : a3784

نام: L- آرژنین

نام انگلیسی : L-Arginine

فرمول: H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H

 

سیگما : cds020434

نام: 1-​(3- کلرو بنزیل )​-​3-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 1-​(3-​Chlorobenzyl)​-​3-​methyl-​1H-​pyrazol-​5-​amine

فرمول: C11H12ClN3

 

سیگما : 474746

نام: استرانسیوم

نام انگلیسی : Strontium

فرمول: Sr

 

سیگما : d5394

نام: دسیل بتا -دی- گلوکو پیرانوزید

نام انگلیسی : Decyl β-D-glucopyranoside

فرمول: C16H32O6

 

سیگما : 250910

نام: 2- اتوکسی فنل

نام انگلیسی : 2-Ethoxyphenol

فرمول: C2H5OC6H4OH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.