سیگما : cds001543

نام: 1,3,5-​ تری متوکسی -​2-​ متیل بنزن

نام انگلیسی : 1,3,5-​Trimethoxy-​2-​methylbenzene

فرمول: C10H14O3

 

سیگما : 072970

نام: دی اتیلن گلایکل مونو بوتیل اتر استات

نام انگلیسی : Diethylene glycol monobutyl ether acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3

 

سیگما : 122726

نام: 4- استیل بی فنیل

نام انگلیسی : 4-Acetylbiphenyl

فرمول: C6H5C6H4COCH3

 

سیگما : 679186

نام: استونیتریل محلول

نام انگلیسی : Acetonitrile solution

فرمول: CH3CN

 

سیگما : p53357

نام: پروپیل 4- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Propyl 4-hydroxybenzoate

فرمول: HOC6H4CO2CH2CH2CH3

 

سیگما : bbo000236

نام: 4-​برومو -​6-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​6-​methoxy-​2-​methylquinoline

فرمول: C11H10BrNO

 

سیگما : 101354

نام: 2- فلور o-​5-​ متیل آنیلین

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​5-​methylaniline

فرمول: FC6H3(CH3)NH2

 

سیگما : 450170

نام: باریم هیدروکسی هیدرات

نام انگلیسی : Barium hydroxide hydrate

فرمول: Ba(OH)2 · xH2O

 

سیگما : 54954

نام: (−)- ترت - بوتیل (S)-2- هیدروکسی بوتیرات

نام انگلیسی : (−)-tert-Butyl (S)-2-hydroxybutyrate

فرمول: C2H5CH(OH)CO2C(CH3)3

 

سیگما : cds000446

نام: سدیم 4-​ آمینو -​3-​ متیل بنزن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 4-​amino-​3-​methylbenzenesulfonate

فرمول: C7H8NNaO3S

 

سیگما : 326372

نام: آمونیوم کلرید

نام انگلیسی : Ammonium chloride

فرمول: NH4Cl

 

سیگما : cds000275

نام: 1- اتینیل -​4-​ هگزیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Ethynyl-​4-​hexylbenzene

فرمول: C14H18

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.