سیگما : cds019632

نام: 2- آمینو کوین اگزالین

نام انگلیسی : 2-Aminoquinoxaline

فرمول: C8H7N3

 

سیگما : 557234

نام: 5- کلرو -​2-​ فلورو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​fluorophenylboronic acid

فرمول: ClC6H3(F)B(OH)2

 

سیگما : 292508

نام: 2,6-​ دی متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 2,6-​Dimethoxybenzaldehyde

فرمول: (CH3O)2C6H3CHO

 

سیگما : w220841

نام: α-ایزو بوتیل فنتیل الکل

نام انگلیسی : α-Isobutylphenethyl alcohol

فرمول: C12H18O

 

سیگما : ade000866

نام: 3-​ آلیل -​1,5- نفتیریدین

نام انگلیسی : 3-​Allyl-​1,5-​naphthyridine

فرمول: C11H10N2

 

سیگما : a9920

نام: بتا - آلانین

نام انگلیسی : β-Alanine

فرمول: NH2CH2CH2COOH

 

سیگما : cds005488

نام: (3-​ استامیدو متیل فنیل)​ برونیک اسید

نام انگلیسی : (3-​acetamidomethylphenyl)​boronic acid

فرمول: C9H12BNO3

 

سیگما : 703664

نام: استونیتریل محلول

نام انگلیسی : Acetonitrile solution

فرمول: CH3CN

 

سیگما : cds013450

نام: 4-​ اتیل -​4H-​1,2,4-​ تری آزول -​3-​ تیول

نام انگلیسی : 4-​ethyl-​4H-​1,2,4-​triazole-​3-​thiol

فرمول: C4H7N3S

 

سیگما : 242764

نام: 1,2- دی کلرو بنزن

نام انگلیسی : 1,2-Dichlorobenzene

فرمول: C6H4Cl2

 

سیگما : 111080

نام: فورفورال

نام انگلیسی : Furfural

فرمول: C5H4O2

 

سیگما : c105406

نام: سیکلو هگزیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : Cyclohexyl isothiocyanate

فرمول: C6H11NCS

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.