سیگما : 761745

نام: 5-برومو بنزو تیازول

نام انگلیسی : 5-bromobenzothiazole

فرمول: C7H4BrNS

 

سیگما : cds001713

نام: 3-​( سیکلو پروپیل متوکسی )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 3-​(Cyclopropylmethoxy)​piperidine

فرمول: C9H17NO

 

سیگما : 30090

نام: L- سیستئین

نام انگلیسی : L-Cysteine

فرمول: HSCH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : sml0460

نام: متیل هگزا n آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Methylhexanamine hydrochloride

فرمول: C7H17N · HCl

 

سیگما : bbo000267

نام: 6-​برومو -​2- کلرو -​3-​ اتیل کوینولین

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​2-​chloro-​3-​ethylquinoline

فرمول: C11H9BrClN

 

سیگما : cds003821

نام: 2-​ آمینو -​4-​ هیدروکسی بنزو تیازول

نام انگلیسی : 2-​amino-​4-​hydroxybenzothiazole

فرمول: C7H6N2OS

 

سیگما : w269301

نام: M اتیل بوتیرات

نام انگلیسی : Methyl butyrate

فرمول: CH3CH2CH2COOCH3

 

سیگما : 05870

نام: آلیل بروماید

نام انگلیسی : Allyl bromide

فرمول: CH2=CHCH2Br

 

سیگما : 477710

نام: 2-​( کلرو متیل )​فنیل استات

نام انگلیسی : 2-​(Chloromethyl)​phenyl acetate

فرمول: CH3CO2C6H4CH2Cl

 

سیگما : g4878

نام: دی- گلوکو s آمین 6- فسفات سدیم سالت

نام انگلیسی : D-Glucosamine 6-phosphate sodium salt

فرمول: C6H14NO8P

 

سیگما : 31053

نام: پتاسیم کلرید محلول

نام انگلیسی : Potassium chloride solution

فرمول: KCl

 

سیگما : cds015773

نام: (2-​ آمینو -​ اتیل )​-​ پروپیل -​ کاربامیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : (2-​Amino-​ethyl)​-​propyl-​carbamic acid tert-butyl ester

فرمول: C10H22N2O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.