سیگما : cds015859

نام: 2-​ متیل -​1,8- نفتیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید منوهیدرات

نام انگلیسی : 2-​methyl-​1,8-​naphthyridine-​3-​carboxylic acid monohydrate

فرمول: C10H10N2O3

 

سیگما : 23340

نام: 4- کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 4-Chloroaniline

فرمول: ClC6H4NH2

 

سیگما : 557803

نام: 2,6-​ دی کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloroquinoline

فرمول: C9H5Cl2N

 

سیگما : cds000135

نام: 2-​ آمینو -​5-​ متوکسی فنل هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​methoxyphenol hydrochloride

فرمول: C7H10ClNO2

 

سیگما : 730505

نام: 6- آمینو کوین اگزالین

نام انگلیسی : 6-Aminoquinoxaline

فرمول: C8H7N3

 

سیگما : n1250

نام: 2- نفتول

نام انگلیسی : 2-Naphthol

فرمول: C10H7OH

 

سیگما : 595454

نام: ایندان -​2,2-​دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Indan-​2,2-​dicarboxylic acid

فرمول: C11H10O4

 

سیگما : v900662

نام: 3,5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3,5-​Pyridinedicarboxylic acid

فرمول: C7H5NO4

 

سیگما : a7232

نام: AP-18

نام انگلیسی : AP-18

فرمول: C11H12ClNO

 

سیگما : 58480

نام: ایزو بوتیل آمین

نام انگلیسی : Isobutylamine

فرمول: (CH3)2CHCH2NH2

 

سیگما : cds011723

نام: 3,3,3-​ تری فلورو پروپیل آمین

نام انگلیسی : 3,3,3-​trifluoropropylamine

فرمول: C3H6F3N

 

سیگما : cds000985

نام: 4- کلرو -​3-​( تری فلورو متیل )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​3-​(trifluoromethyl)​phenylboronic acid

فرمول: C7H5BClF3O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.