سیگما : 300610

نام: 1,1,2,2-​ تترا کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,1,2,2-​Tetrachloroethane

فرمول: CHCl2CHCl2

 

سیگما : cbr00346

نام: 2′- متیل بی فنیل-2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2′-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid

فرمول: C14H12O2

 

سیگما : 250104

نام: 1-​برومو -​2,3,5,6-​ تترا متیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2,3,5,6-​tetramethylbenzene

فرمول: HC6(CH3)4Br

 

سیگما : 136301

نام: 2- کلرو کوین اگزالین

نام انگلیسی : 2-Chloroquinoxaline

فرمول: C8H5ClN2

 

سیگما : cds019612

نام: 1-​(3-​ متیل بوتیل )​-​1H-​ پیرازول -​4-​ برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 1-​(3-​Methylbutyl)​-​1H-​pyrazole-​4-​boronic acid, pinacol ester

فرمول: C14H25BN2O2

 

سیگما : 290815

نام: 2- اتیل هگزیل اکریلات

نام انگلیسی : 2-Ethylhexyl acrylate

فرمول: CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3

 

سیگما : 00390

نام: α- استامیدو سینامیک اسید

نام انگلیسی : α-Acetamidocinnamic acid

فرمول: C6H5CH=C(NHCOCH3)COOH

 

سیگما : 245992

نام: 4- آمینو فنل

نام انگلیسی : 4-Aminophenol

فرمول: H2NC6H4OH

 

سیگما : 034550

نام: بوتیل اکریلات

نام انگلیسی : Butyl acrylate

فرمول: CH2=CHCOO(CH2)3CH3

 

سیگما : cds000111

نام: 5-برومو -2- ترت - بوتیل پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine

فرمول: C8H11BrN2

 

سیگما : 25370

نام: 2- کلرو -​4-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​4-​ نیترو aniline

فرمول: ClC6H3(NO2)NH2

 

سیگما : 528218

نام: N- کلرو فتالیمید

نام انگلیسی : N-Chlorophthalimide

فرمول: C8H4ClNO2

 

سیگما : cds014129

نام: 2-​ فنیل آمینو -​4-​ متیل -​5-​ استیل تیازول

نام انگلیسی : 2-​phenylamino-​4-​methyl-​5-​acetylthiazole

فرمول: C12H12N2OS

 

سیگما : 704350

نام: استرانسیوم یدید هگزا هیدرات

نام انگلیسی : Strontium iodide hexahydrate

فرمول: SrI2 · 6H2O

 

سیگما : 38772

نام: 2,6- دی متوکسی فنل

نام انگلیسی : 2,6-Dimethoxyphenol

فرمول: (CH3O)2C6H3OH

 

سیگما : 130605

نام: 5-برومو وانیلین

نام انگلیسی : 5-Bromovanillin

فرمول: BrC6H2-4-(OH)-3-(OCH3)CHO

 

سیگما : 706655

نام: 2- تیوفن سولفو نامید

نام انگلیسی : 2-​Thiophenesulfonamide

فرمول: C4H5NO2S2

 

سیگما : 288853

نام: 4- اتوکسی بنزامید

نام انگلیسی : 4-Ethoxybenzamide

فرمول: C2H5OC6H4CONH2

 

سیگما : cds012780

نام: 4-​(5-​( تری فلورو متیل )​-​2-​ پیریدیل )​ پی پیرازین e کربالدهید

نام انگلیسی : 4-​(5-​(trifluoromethyl)​-​2-​pyridyl)​piperazinecarbaldehyde

فرمول: C11H12F3N3O

 

سیگما : cds017867

نام: 1-​ استیل -​2-​ متیل ایندولین -​5-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 1-​acetyl-​2-​methylindoline-​5-​sulfonyl chloride

فرمول: C11H12ClNO3S

 

سیگما : 711365

نام: 2,4-​ دی کلرو پیریدین -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloropyridine-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C6H3Cl2NO

 

سیگما : jrd0307

نام: متیل 3-​(4- کلرو فنیل)​-​1- ام- تولیل -1H-​ پیرازول -​5-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 3-​(4-​chlorophenyl)​-​1-m-tolyl-1H-​pyrazole-​5-​carboxylate

فرمول: C18H15ClN2O2

 

سیگما : w201103

نام: آدیپیک اسید

نام انگلیسی : Adipic acid

فرمول: HOOC(CH2)4COOH

 

سیگما : jrd0439

نام: 5-​(4- کلرو فنیل)​-​1,3,4-​ اگزادیا زول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(4-​Chlorophenyl)​-​1,3,4-​oxadiazole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H5ClN2O3

 

سیگما : 556157

نام: 2- سیانو بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Cyanobenzenesulfonyl chloride

فرمول: NCC6H4SO2Cl

 

سیگما : cds007083

نام: 1- هیدروکسی متیل -1 h-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-hydroxymethyl-1 h-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C5H6N2O3

 

سیگما : t5751

نام: 2′,3′,5′- تری -O- استیل گوانوزین

نام انگلیسی : 2′,3′,5′-Tri-O-acetylguanosine

فرمول: C16H19N5O8

 

سیگما : otv000173

نام: 4-​ نیترو فنتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​ نیترو phenethylamine hydrochloride

فرمول: O2NC6H4CH2CH2NH2 · HCl

 

سیگما : cds003681

نام: 2-( ترت - بوتوکسی کربن yال-​فنیل-​ آمینو )​-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-(tert-​Butoxycarbonyl-​phenyl-​amino)​-​benzoic acid

فرمول: C18H19NO4

 

سیگما : 111910

نام: 2- کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 2-Chlorotoluene

فرمول: CH3C6H4Cl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.