سیگما : 112666

نام: 4- بوتیل آنیلین

نام انگلیسی : 4-Butylaniline

فرمول: CH3(CH2)3C6H4NH2

 

سیگما : 030745

نام: بنزالدهید

نام انگلیسی : Benzaldehyde

فرمول: C6H5CHO

 

سیگما : cds012348

نام: N-​(4-​برومو -​2-​ متیل فنیل)​-​2-​( متیل آمینو ) استامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : N-​(4-​bromo-​2-​methylphenyl)​-​2-​(methylamino)​acetamide hydrochloride

فرمول: C10H14BrClN2O

 

سیگما : 132756

نام: 1,2,4-​ تری برومو بنزن

نام انگلیسی : 1,2,4-​Tribromobenzene

فرمول: C6H3Br3

 

سیگما : 779644

نام: متیل 3- آزیدو بنزوات محلول

نام انگلیسی : Methyl 3-azidobenzoate solution

فرمول: C8H7N3O2

 

سیگما : 442494

نام: برومو استیک اسید

نام انگلیسی : Bromoacetic acid

فرمول: BrCH2COOH

 

سیگما : cds007808

نام: 4-​ آمینو پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​aminopyridine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C6H6N2O2

 

سیگما : 704474

نام: 2-​ آمینو -​3- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​iodopyridine

فرمول: C5H5IN2

 

سیگما : 385646

نام: 4- پیریدین پروپانول

نام انگلیسی : 4-Pyridinepropanol

فرمول: C8H11NO

 

سیگما : 706787

نام: 1-​ آلیل -​4- فلور oبنزن

نام انگلیسی : 1-​Allyl-​4-​fluorobenzene

فرمول: C9H9F

 

سیگما : cds004577

نام: (3-​برومو -​4-​ هیدروکسی -​فنیل)​- استیک اسید

نام انگلیسی : (3-​bromo-​4-​hydroxy-​phenyl)​-​acetic acid

فرمول: C8H7BrO3

 

سیگما : v900053

نام: آمونیوم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Ammonium phosphate monobasic

فرمول: NH4H2PO4

 

سیگما : d73200

نام: 3,6-​ دی کلرو پیریدازین e

نام انگلیسی : 3,6-​Dichloropyridazine

فرمول: C4H2Cl2N2

 

سیگما : 405019

نام: 2,3-​ پیرازین دی کربوکسیلیک انیدرید

نام انگلیسی : 2,3-​Pyrazinedicarboxylic anhydride

فرمول: C6H2N2O3

 

سیگما : 497657

نام: 4-برومو فنیل روی یدید محلول

نام انگلیسی : 4-Bromophenylzinc iodide solution

فرمول: BrC6H4ZnI

 

سیگما : 752002

نام: اتیل متیل کربنات

نام انگلیسی : Ethyl methyl carbonate

فرمول: C4H8O3

 

سیگما : 679186

نام: استونیتریل محلول

نام انگلیسی : Acetonitrile solution

فرمول: CH3CN

 

سیگما : p5833

نام: پتاسیم کربنات

نام انگلیسی : Potassium carbonate

فرمول: K2CO3

 

سیگما : a3920

نام: آمونیوم سولفات

نام انگلیسی : Ammonium sulfate

فرمول: (NH4)2SO4

 

سیگما : cds002033

نام: 6-​برومو -​4- کلرو -​2-​( تری فلورو متیل )​ کوینولین

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​4-​chloro-​2-​(trifluoromethyl)​quinoline

فرمول: C10H4BrClF3N

 

سیگما : cds009374

نام: (R)​-​3-​(4- کلرو فنیل)​-​ بتا -​ آلانینول

نام انگلیسی : (R)​-​3-​(4-​chlorophenyl)​-​beta-​alaninol

فرمول: C9H12ClNO

 

سیگما : m59602

نام: 4-​M اتیل -​2-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​2-​ نیترو aniline

فرمول: CH3C6H3(NO2)NH2

 

سیگما : 245119

نام: اتانول

نام انگلیسی : Ethanol

فرمول: CH3CH2OH

 

سیگما : 670812

نام: O-​(2- کربوکسی اتیل )​ پلی اتیلن گلایکل

نام انگلیسی : O-​(2-​Carboxyethyl)​polyethylene glycol

فرمول: HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH

 

سیگما : cds018474

نام: 3-​ فرمیل -​1H-​ ایندول -​7- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​formyl-​1H-​indole-​7-​carboxylic acid

فرمول: C10H7NO3

 

سیگما : 647101

نام: سیلیکون

نام انگلیسی : Silicon

فرمول: Si

 

سیگما : 121620

نام: گوایاکل

نام انگلیسی : Guaiacol

فرمول: (CH3O)C6H4OH

 

سیگما : ade000229

نام: 5- کلرو -​2,3-​ دی متوکسی ایزو نیکوتی نالدهید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2,3-​dimethoxyisonicotinaldehyde

فرمول: C8H8ClNO3

 

سیگما : 238201

نام: 4- نیترو فتالیک انیدرید

نام انگلیسی : 4- نیترو phthalic anhydride

فرمول: C8H3NO5

 

سیگما : 06203

نام: سدیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Sodium hydroxide

فرمول: NaOH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.