سیگما : 639451

نام: 2-​ فلورو -​6- یودو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​6-​iodophenylboronic acid

فرمول: C6H5BFIO2

 

سیگما : 247189

نام: 4- متوکسی فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 4-Methoxyphenyl isothiocyanate

فرمول: CH3OC6H4NCS

 

سیگما : 48086

نام: کلرو بنزن -d5 محلول

نام انگلیسی : Chlorobenzene-d5 solution

فرمول: -

 

سیگما : cds013862

نام: 7-​برومو -​2,3-​ دی هیدرو -​1-​ بنزو فوران -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 7-​bromo-​2,3-​dihydro-​1-​benzofuran-​5-​carbaldehyde

فرمول: C9H7BrO2

 

سیگما : 523364

نام: 2-​برومو -​3-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​3-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H3BrN2O2

 

سیگما : 521388

نام: 2,4-​ دی کلرو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichlorophenylboronic acid

فرمول: Cl2C6H3B(OH)2

 

سیگما : 64719

نام: 2- متوکسی اتانول

نام انگلیسی : 2-Methoxyethanol

فرمول: CH3OCH2CH2OH

 

سیگما : cds004472

نام: 4- فلورو - بنزامیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-fluoro-benzamidine hydrochloride

فرمول: C7H8ClFN2

 

سیگما : cds013545

نام: 3-​(2-​ مورفولین -​4-​yال-​ اتیل آمینو )​- پروپیونیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 3-​(2-​Morpholin-​4-​yl-​ethylamino)​-​propionic acid tert-butyl ester

فرمول: C13H26N2O3

 

سیگما : 40084

نام: تولوئن محلول

نام انگلیسی : Toluene solution

فرمول: -

 

سیگما : 696579

نام: 2-​ فلورو -​3-پیریدین برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​3-​pyridineboronic acid

فرمول: C5H5BFNO2

 

سیگما : 606553

نام: تولوئن -1-13C

نام انگلیسی : Toluene-1-13C

فرمول: 13CC6H8

 

سیگما : 244201

نام: 1-​M اتیل -​6,7-​دی هیدروکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو ایزو کوینولین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 1-​Methyl-​6,7-​dihydroxy-​1,2,3,4-​tetrahydroisoquinoline hydrobromide

فرمول: C10H13NO2 · HBr

 

سیگما : l6375

نام: لیتیم سولفات

نام انگلیسی : Lithium sulfate

فرمول: Li2SO4

 

سیگما : cds006796

نام: 3-​ فلورو -​2-​ هیدروکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​2-​hydroxybenzoic acid

فرمول: C7H5FO3

 

سیگما : 251682

نام: سدیم 3-​ مرکاپتو -​1-​ پروپان سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 3-​mercapto-​1-​propanesulfonate

فرمول: HSCH2CH2CH2SO3Na

 

سیگما : 051200

نام: (±)- کامفور

نام انگلیسی : (±)-Camphor

فرمول: C10H16O

 

سیگما : 755389

نام: 2-​ فلورو -​3- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​3-​iodopyridine

فرمول: C5H3FIN

 

سیگما : cds000405

نام: سدیم 2-​ آمینو -​1-​ نفتالین سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 2-​amino-​1-​naphthalenesulfonate

فرمول: C10H8NNaO3S

 

سیگما : 719285

نام: بنزن سولفو نامید -13C6

نام انگلیسی : Benzenesulfonamide-13C6

فرمول: 13C6H5SO2NH2

 

سیگما : 75450

نام: (−)- کلسیم هیدروکسی سیترات تری بازیک

نام انگلیسی : (−)-Calcium hydroxycitrate tribasic

فرمول: C12H10Ca3O16

 

سیگما : m57006

نام: 2- متیل نفتالین ( بتا )

نام انگلیسی : 2-Methylnaphthalene (β)

فرمول: C10H7CH3

 

سیگما : 394556

نام: 2,4-​ دی کلرو فنتیل الکل

نام انگلیسی : 2,4-​Dichlorophenethyl alcohol

فرمول: Cl2C6H3CH2CH2OH

 

سیگما : v900145

نام: 2,2′- بی پیریدیل

نام انگلیسی : 2,2′-Bipyridyl

فرمول: C10H8N2

 

سیگما : 40335

نام: 1,1,1,2-​ تترا کلرو اتان محلول

نام انگلیسی : 1,1,1,2-​Tetrachloroethane solution

فرمول: -

 

سیگما : 40299

نام: فسفوریک اسید

نام انگلیسی : Phosphoric acid

فرمول: H3PO4

 

سیگما : cds018173

نام: 5-​ متیل فوران -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​methylfuran-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C5H5ClO3S

 

سیگما : cbr00895

نام: (1- سیکلو هگزیل سیکلو پروپیل )​ آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (1-​Cyclohexylcyclopropyl)​amine hydrochloride

فرمول: C9H18ClN

 

سیگما : 72312

نام: نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : Nicotinic acid

فرمول: C6H5NO2

 

سیگما : 40015

نام: کلرو اتان محلول

نام انگلیسی : Chloroethane solution

فرمول: C2H5Cl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.