سیگما : 73034

نام: پلی اتیلن گلایکل محلول

نام انگلیسی : Polyethylene glycol solution

فرمول: -

 

سیگما : 12648

نام: پتاسیم نیترات

نام انگلیسی : Potassium nitrate

فرمول: KNO3

 

سیگما : 720542

نام: متیل 3-​(2-​ متوکسی فنیل)​ پروپیونات

نام انگلیسی : Methyl 3-​(2-​methoxyphenyl)​propionate

فرمول: C11H14O3

 

سیگما : c5267

نام: کلسیم فسفات تری بازیک

نام انگلیسی : Calcium phosphate tribasic

فرمول: [Ca5(OH)(PO4)3]x

 

سیگما : cds017657

نام: فوران -2- سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : furan-2-sulfonyl chloride

فرمول: C4H3ClO3S

 

سیگما : 266981

نام: نیکل

نام انگلیسی : Nickel

فرمول: Ni

 

سیگما : p16303

نام: 3- فنوکسی پروپیل بروماید

نام انگلیسی : 3-Phenoxypropyl bromide

فرمول: C6H5O(CH2)3Br

 

سیگما : 712884

نام: (S)-(+)- متیل ایندولین -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : (S)-(+)-Methyl indoline-​2-​carboxylate

فرمول: C10H11NO2

 

سیگما : 517992

نام: لیتیم استات

نام انگلیسی : Lithium acetate

فرمول: LiOOCCH3

 

سیگما : 555932

نام: 2-​ متوکسی -​4-​ نیترو بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Methoxy-​4-​ نیترو benzenesulfonyl chloride

فرمول: CH3OC6H3(NO2)SO2Cl

 

سیگما : cds009265

نام: 4-​ متیل پی پیریدین -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​methylpiperidine-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C6H12ClNO2S

 

سیگما : cds004329

نام: 2-​(2-​ متوکسی فنوکسی )​-​N-​ متیل اتیل آمین

نام انگلیسی : 2-​(2-​methoxyphenoxy)​-​N-​Methylethylamine

فرمول: C10H15NO2

 

سیگما : 235245

نام: 4- کلرو فنیل دی کلرو فسفات

نام انگلیسی : 4-Chlorophenyl dichlorophosphate

فرمول: Cl2P(O)OC6H4Cl

 

سیگما : cds009443

نام: 1-​برومو -​4-​برومو متیل -​2-​ نیترو -​بنزن

نام انگلیسی : 1-​bromo-​4-​bromomethyl-​2-​ نیترو -​benzene

فرمول: C7H5Br2NO2

 

سیگما : cds001601

نام: 3- کلرو -​2,6-​ دی متوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​2,6-​dimethoxybenzoic acid

فرمول: C9H9ClO4

 

سیگما : 426091

نام: M اتیل 2,5-​دی هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 2,5-​dihydroxybenzoate

فرمول: (HO)2C6H3CO2CH3

 

سیگما : 25580

نام: 4- کلرو -​2-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​ نیترو phenol

فرمول: ClC6H3(NO2)OH

 

سیگما : 774731

نام: 1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​2-​ متیل کوینولین -​8- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1,2,3,4-​Tetrahydro-​2-​methylquinoline-​8-​carboxylic acid

فرمول: C11H13NO2

 

سیگما : cds018082

نام: 2-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​3-​ پیریدین آمین

نام انگلیسی : 2-​(4-​methoxyphenyl)​-​3-​pyridinamine

فرمول: C12H12N2O

 

سیگما : 71424

نام: سدیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Sodium hydroxide solution

فرمول: NaOH

 

سیگما : b67406

نام: 5-برومو -2- فوریک اسید

نام انگلیسی : 5-Bromo-2-furoic acid

فرمول: C5H3BrO3

 

سیگما : cbr00496

نام: 2-​( اتیل آمینو )​ پیریمیدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(Ethylamino)​pyrimidine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C7H9N3O2

 

سیگما : d115258

نام: 4,6-​دی هیدروکسی -​2-​ متیل پیریمیدین

نام انگلیسی : 4,6-​Dihydroxy-​2-​methylpyrimidine

فرمول: C5H6N2O2

 

سیگما : ps2018

نام: λ- سیهالوترین

نام انگلیسی : λ-Cyhalothrin

فرمول: C23H19ClF3NO3

 

سیگما : cds011367

نام: 5-​ متیل -​5-​(4-​ متیل فنیل)​ ایمیدازولیدین -​2,4- دیون

نام انگلیسی : 5-​methyl-​5-​(4-​methylphenyl)​imidazolidine-​2,4-​dione

فرمول: C11H12N2O2

 

سیگما : g5150

نام: گلیسیرین

نام انگلیسی : Glycerol

فرمول: HOCH2CH(OH)CH2OH

 

سیگما : 181630

نام: لیتیم استاندارد محلول

نام انگلیسی : Lithium standard solution

فرمول: LiCl

 

سیگما : ade000874

نام: (E)​-​1,5- نفتیریدین -​3-​ کربالدهید اکسیم

نام انگلیسی : (E)​-​1,5-​Naphthyridine-​3-​carbaldehyde oxime

فرمول: C9H7N3O

 

سیگما : 197599

نام: 4-​ اتوکسی -​3-​ متوکسی فنتیل الکل

نام انگلیسی : 4-​Ethoxy-​3-​methoxyphenethyl alcohol

فرمول: C11H16O3

 

سیگما : cds011939

نام: N-​(5- کلرو -​2-​ متوکسی بنزیل ) سیکلو پروپان آمین

نام انگلیسی : N-​(5-​chloro-​2-​methoxybenzyl)​cyclopropanamine

فرمول: C11H14ClNO

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.