سیگما : 475890

نام: 2,6- دی کلرو فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate

فرمول: Cl2C6H3NCS

 

سیگما : cds006254

نام: 1-​(2-​برومو -​ بنزیل )​-​4-​ متیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(2-​bromo-​benzyl)​-​4-​methylpiperazine

فرمول: C12H17BrN2

 

سیگما : cds008486

نام: 2-​(3-​ فرمیل فنوکسی )​ پروپانویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(3-​formylphenoxy)​propanoic acid

فرمول: C10H10O4

 

سیگما : t84107

نام: تری فنیلm اتان تیول

نام انگلیسی : Triphenylmethanethiol

فرمول: (C6H5)3CSH

 

سیگما : ps309

نام: 2,4,5-T بوتوکسی اتیل استر

نام انگلیسی : 2,4,5-T butoxyethyl ester

فرمول: -

 

سیگما : v900110

نام: پتاسیم فرمات

نام انگلیسی : Potassium formate

فرمول: HCOOK

 

سیگما : mno000038

نام: 1,3,5-​بنزن تری m اتانول

نام انگلیسی : 1,3,5-​Benzenetrimethanol

فرمول: C9H12O3

 

سیگما : cds014479

نام: 2- پی پیریدین o بنزیل آمین

نام انگلیسی : 2-​piperidinobenzylamine

فرمول: C12H18N2

 

سیگما : 457191

نام: 2,2′- بی پیریدین -3,3′−دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,2′-Bipyridine-3,3′−dicarboxylic acid

فرمول: C12H8N2O4

 

سیگما : cds009846

نام: 6-​برومو -​4- کلرو -​2-​ایزو پروپیل -​ کوین آزولین e

نام انگلیسی : 6-​bromo-​4-​chloro-​2-​isopropyl-​quinazoline

فرمول: C11H10BrClN2

 

سیگما : 334197

نام: 2-​ آمینو -​3-​m اتیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​methylbenzyl alcohol

فرمول: H2NC6H3(CH3)CH2OH

 

سیگما : 600202

نام: باریم کربنات -13C

نام انگلیسی : Barium carbonate-13C

فرمول: Ba13CO3

 

سیگما : bbo000284

نام: 4-​برومو -​6-​ اتوکسی -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​6-​ethoxy-​2-​methylquinoline

فرمول: C12H12BrNO

 

سیگما : 09295

نام: 3-برومو پروپیل آمین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 3-Bromopropylamine hydrobromide

فرمول: BrCH2CH2CH2NH2 · HBr

 

سیگما : cds011667

نام: 5-​ بنزیل -​5-​ فنیل ایمیدازولیدین -​2,4- دیون

نام انگلیسی : 5-​benzyl-​5-​phenylimidazolidine-​2,4-​dione

فرمول: C16H14N2O2

 

سیگما : a21207

نام: 3- استیل پیریدین

نام انگلیسی : 3-Acetylpyridine

فرمول: C7H7NO

 

سیگما : 233242

نام: 5- فلور o-​2-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 5-​Fluoro-​2-​ نیترو phenol

فرمول: FC6H3(NO2)OH

 

سیگما : 289299

نام: روبیدیوم نیترات

نام انگلیسی : Rubidium nitrate

فرمول: RbNO3

 

سیگما : jrd0014

نام: اتیل 5-​( تری فلورو متیل )​-​1-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​4-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 5-​(trifluoromethyl)​-​1-​methyl-​1H-​pyrazole-​4-​carboxylate

فرمول: C8H9F3N2O2

 

سیگما : cds007590

نام: (5-​(3-​ آمینو -​4- کلرو فنیل)​-​2-​ فوریل ) متانول

نام انگلیسی : (5-​(3-​amino-​4-​chlorophenyl)​-​2-​furyl)​methanol

فرمول: C11H10ClNO2

 

سیگما : 414255

نام: 1- کلرو بوتان e

نام انگلیسی : 1-Chlorobutane

فرمول: CH3(CH2)3Cl

 

سیگما : 739669

نام: 25- هیدروکسی ویتامین D3 محلول

نام انگلیسی : 25-Hydroxyvitamin D3 solution

فرمول: C27H44O2

 

سیگما : cds001506

نام: 3,4-​ دی متوکسی بنزو هیدرازید

نام انگلیسی : 3,4-​Dimethoxybenzohydrazide

فرمول: C9H12N2O3

 

سیگما : cds015050

نام: 3-​ فلورو -​4-​ متیل بنزامیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-​fluoro-​4-​methylbenzamidine hydrochloride

فرمول: C8H10ClFN2

 

سیگما : cds010645

نام: 4-​ متیل -​3-​( تری فلورو متیل )​ بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-​methyl-​3-​(trifluoromethyl)​benzyl alcohol

فرمول: C9H9F3O

 

سیگما : 640069

نام: 6-​( تری فلورو متیل )پیریدین -​3-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 6-​(Trifluoromethyl)​pyridine-​3-​carbonyl chloride

فرمول: C7H3ClF3NO

 

سیگما : cds010846

نام: 3-​برومو -​4- کلرو -​2-​( تری فلورو متیل )​ کوینولین

نام انگلیسی : 3-​bromo-​4-​chloro-​2-​(trifluoromethyl)​quinoline

فرمول: C10H4BrClF3N

 

سیگما : 86857

نام: تترا بوتیل آمونیوم بروماید

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium bromide

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(Br)

 

سیگما : cds012692

نام: 5-​(4-​ متوکسی -​ فنوکسی متیل )​-​2-​ متیل -​ فوران -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(4-​methoxy-​phenoxymethyl)​-​2-​methyl-​furan-​3-​carboxylic acid

فرمول: C14H14O5

 

سیگما : t3126

نام: دی-α-توکوفرول سوکسینات

نام انگلیسی : D-α-Tocopherol succinate

فرمول: C33H54O5

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.