سیگما : 774200

نام: 1-​برومو -​2,4,6-​ تری سیکلو هگزیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2,4,6-​tricyclohexylbenzene

فرمول: C24H35Br

 

سیگما : cds018879

نام: 4- کلرو -​2- سیکلو پنتیل -​2H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​cyclopentyl-​2H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C9H11ClN2O2

 

سیگما : 87294

نام: تترا هگزا دسیل آمونیوم بروماید

نام انگلیسی : Tetrahexadecylammonium bromide

فرمول: [CH3(CH2)15]4N(Br)

 

سیگما : cds000903

نام: 4-​ متیل -​2-​فنیل-​1,2,3-​ تری آزول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​2-​phenyl-​1,2,3-​triazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H9N3O2

 

سیگما : cbr00026

نام: 4- اتیل پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-Ethylpiperidine

فرمول: C7H15N

 

سیگما : 12050

نام: 2-​ فرمیل بنزن سولفونیک اسید سدیم سالت

نام انگلیسی : 2-​Formylbenzenesulfonic acid sodium salt

فرمول: C7H5NaO4S

 

سیگما : v800100

نام: کلسیم کربنات

نام انگلیسی : Calcium carbonate

فرمول: CaCO3

 

سیگما : cds003724

نام: 4-​برومو -​2-​ فلورو بنزیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​bromo-​2-​fluorobenzylamine hydrochloride

فرمول: C7H8BrClFN

 

سیگما : cds005533

نام: 5- پروپیل -4H-​1,2,4-​ تری آزول -​3-​ آمین

نام انگلیسی : 5-Propyl-4H-​1,2,4-​triazol-​3-​amine

فرمول: C5H10N4

 

سیگما : 34488

نام: دی کلرو m اتان

نام انگلیسی : Dichloromethane

فرمول: CH2Cl2

 

سیگما : 695343

نام: 4-​(4- کلرو فنوکسی )​ فنل

نام انگلیسی : 4-​(4-​Chlorophenoxy)​phenol

فرمول: C12H9ClO2

 

سیگما : 336394

نام: 3- فوریل m اتیل استات

نام انگلیسی : 3-Furylmethyl acetate

فرمول: C7H8O3

 

سیگما : 442283u

نام: 2,3,4-​ تری کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,3,4-​Trichlorophenol

فرمول: Cl3C6H2OH

 

سیگما : 442753

نام: فنان ترن -d10

نام انگلیسی : Phenanthrene-d10

فرمول: C14D10

 

سیگما : m79204

نام: N- متیل پیرولیدین

نام انگلیسی : N-Methylpyrrolidine

فرمول: C5H11N

 

سیگما : cds016356

نام: 1-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​phenyl-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H8N2O2

 

سیگما : cds002432

نام: 5,6- دی هیدرو -2H- پیران -3- کربالدهید

نام انگلیسی : 5,6-Dihydro-2H-pyran-3-carbaldehyde

فرمول: C6H8O2

 

سیگما : jrd0015

نام: 3- متیل -1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 3-Methyl-1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C5H6N2O

 

سیگما : cbr01367

نام: 2-​(3-​ متوکسی پروپیل )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 2-​(3-​Methoxypropyl)​piperidine

فرمول: C9H19NO

 

سیگما : cds017990

نام: 6-​(4-​ فلورو فنوکسی )​ پیریدین -​3-​ آمین

نام انگلیسی : 6-​(4-​fluorophenoxy)​pyridin-​3-​amine

فرمول: C11H9FN2O

 

سیگما : cds011116

نام: N-​(4-​ آمینو -​2-​ متوکسی فنیل) استامید

نام انگلیسی : N-​(4-​amino-​2-​methoxyphenyl)​acetamide

فرمول: C9H12N2O2

 

سیگما : 69171

نام: (±)​-​4- کلرو فنیل گلایسین

نام انگلیسی : (±)​-​4-​Chlorophenylglycine

فرمول: C8H8ClNO2

 

سیگما : 338257

نام: ایزو بوتیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : Isobutylmagnesium bromide solution

فرمول: (CH3)2CHCH2MgBr

 

سیگما : n3376

نام: نیکوتی نامید

نام انگلیسی : Nicotinamide

فرمول: C6H6N2O

 

سیگما : 748579

نام: متیل 2-​ کوینولین کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 2-​quinolinecarboxylate

فرمول: C11H9NO2

 

سیگما : 677973

نام: 5-​ متوکسی -​4-​ متیل ایندول -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 5-​Methoxy-​4-​methylindole-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C11H11NO2

 

سیگما : cds013600

نام: 3- کلرو -​4-​ متیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : 3-​chloro-​4-​methylbenzylamine

فرمول: C8H10ClN

 

سیگما : t1782

نام: (+)-γ-توکوفرول

نام انگلیسی : (+)-γ-Tocopherol

فرمول: C28H48O2

 

سیگما : 716413

نام: 2-​برومو -​5-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​methylbenzoic acid

فرمول: C8H7BrO2

 

سیگما : 81255

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.