سیگما : 700983

نام: 3-​ فلورو -​4-​ متوکسی بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​4-​methoxybenzenesulfonyl chloride

فرمول: C7H6ClFO3S

 

سیگما : c25201

نام: 5- کلرو بنزو تری آزول

نام انگلیسی : 5-​Chlorobenzotriazole

فرمول: C6H4ClN3

 

سیگما : bbo000241

نام: 4- کلرو -​2-​ تری کلرو متیل -​6-​ تری فلورو متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​trichloromethyl-​6-​trifluoromethylquinoline

فرمول: C11H4Cl4F3N

 

سیگما : 695963

نام: 1-​( مرکاپتو متیل ) سیکلو پروپان استیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(Mercaptomethyl)​cyclopropaneacetic acid

فرمول: C6H10O2S

 

سیگما : 246867

نام: 2- سیکلو پنتیل فنل

نام انگلیسی : 2-Cyclopentylphenol

فرمول: C5H9C6H4OH

 

سیگما : m59602

نام: 4-​M اتیل -​2-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​2-​ نیترو aniline

فرمول: CH3C6H3(NO2)NH2

 

سیگما : d129607

نام: 2′,5′- دی متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 2′,5′-Dimethoxyacetophenone

فرمول: (CH3O)2C6H3COCH3

 

سیگما : 489298

نام: اتیل استو استات -4-13C

نام انگلیسی : Ethyl acetoacetate-4-13C

فرمول: 13CH3COCH2CO2CH2CH3

 

سیگما : 88208

نام: سدیم بی کربنات

نام انگلیسی : Sodium bicarbonate

فرمول: NaHCO3

 

سیگما : 250376

نام: 4- فرمیل مورفولین e

نام انگلیسی : 4-Formylmorpholine

فرمول: C5H9NO2

 

سیگما : cds005944

نام: N-​ متیل ایندول -​5-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : N-​Methylindole-​5-​boronic acid

فرمول: C9H10BNO2

 

سیگما : 376760

نام: (1,1-​ دی متوکسی اتیل )​بنزن

نام انگلیسی : (1,1-​Dimethoxyethyl)​benzene

فرمول: C6H5C(OCH3)2CH3

 

سیگما : 090832

نام: اتانول

نام انگلیسی : Ethanol

فرمول: CH3CH2OH

 

سیگما : 605719

نام: متیل استئارات -13C18

نام انگلیسی : Methyl stearate-13C18

فرمول: 13CH3(13CH2)1613CO2CH3

 

سیگما : 685836

نام: (S)-(−)-1-فنیل اتانول

نام انگلیسی : (S)-(−)-1-Phenylethanol

فرمول: C8H10O

 

سیگما : 552410

نام: 5-​ آمینو -​4-​ ایمیدازول کربوکسامید

نام انگلیسی : 5-​Amino-​4-​imidazolecarboxamide

فرمول: C4H6N4O

 

سیگما : 442860

نام: 1- کلرو -2- اکتین

نام انگلیسی : 1-Chloro-2-octyne

فرمول: CH3(CH2)4C≡CCH2Cl

 

سیگما : cds015794

نام: 3-​( متوکسی متیل )​ فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 3-​(methoxymethyl)​phenylboronic acid, pinacol ester

فرمول: C14H21BO3

 

سیگما : 287067

نام: ال- پرولین متیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Proline methyl ester hydrochloride

فرمول: C6H11NO2 · HCl

 

سیگما : 31200

نام: مونو - متیل 5- نیترو ایزو فتالئات

نام انگلیسی : mono-Methyl 5- نیترو isophthalate

فرمول: O2NC6H3-3-(CO2H)CO2CH3

 

سیگما : 81511

نام: پلی (m اتیل متااکریلات )

نام انگلیسی : Poly(methyl methacrylate)

فرمول: [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n

 

سیگما : 115878

نام: 2,3- دی متوکسی تولوئن

نام انگلیسی : 2,3-Dimethoxytoluene

فرمول: CH3C6H3(OCH3)2

 

سیگما : 502316

نام: 3,5- دی کلرو بنزویک اسید محلول

نام انگلیسی : 3,5-Dichlorobenzoic acid solution

فرمول: -

 

سیگما : otv000228

نام: 2-(2- ترت -​ بوتیل فنوکسی ) اتان آمین

نام انگلیسی : 2-(2-tert-​Butylphenoxy)​ethanamine

فرمول: C12H19NO

 

سیگما : 594253

نام: 2- فلور o-​3-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​3-​methoxyphenylboronic acid

فرمول: FC6H3(OCH3)B(OH)2

 

سیگما : 36105

نام: (±)-سدیم بتا - هیدروکسی ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : (±)-Sodium β-hydroxyisobutyrate

فرمول: C4H7NaO3

 

سیگما : p64804

نام: 3- پیریدین سولفونیک اسید

نام انگلیسی : 3-Pyridinesulfonic acid

فرمول: C5H5NO3S

 

سیگما : cds007487

نام: 5-​ متیل پیریدین -​2-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 5-​methylpyridine-​2-​boronic acid

فرمول: C6H8BNO2

 

سیگما : 82789

نام: پیریدین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Pyridine hydrobromide

فرمول: C5H5N · HBr

 

سیگما : cbr01429

نام: 2-​ متیل -​3-​( متیل آمینو )​ پروپانویک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​3-​(methylamino)​propanoic acid hydrochloride

فرمول: C5H12ClNO2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.