سیگما : 156302

نام: بنزن

نام انگلیسی : Benzene

فرمول: C6H6

 

سیگما : cds017595

نام: 2-​ آمینو -​5,6-​ دی کلرو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​amino-​5,6-​dichlorobenzoic acid

فرمول: C7H5Cl2NO2

 

سیگما : 857319

نام: کلر آمین -T هیدرات

نام انگلیسی : Chloramine-T hydrate

فرمول: CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O

 

سیگما : 275557

نام: 1- اتیل گوانیدین سولفات

نام انگلیسی : 1-Ethylguanidine sulfate

فرمول: [C2H5NHC(=NH)NH2]2·H2SO4

 

سیگما : 210130

نام: 1,3,6-​ نفتالین تری سولفونیک اسید تری سدیم سالت

نام انگلیسی : 1,3,6-​Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt

فرمول: C10H5(SO3Na)3

 

سیگما : p53357

نام: پروپیل 4- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Propyl 4-hydroxybenzoate

فرمول: HOC6H4CO2CH2CH2CH3

 

سیگما : 71181

نام: سدیم استات

نام انگلیسی : Sodium acetate

فرمول: CH3COONa

 

سیگما : 268526

نام: تیتانیوم

نام انگلیسی : Titanium

فرمول: Ti

 

سیگما : cds001887

نام: 1-​ اتیل -​5-​ ایندولین کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​Ethyl-​5-​indolinecarbaldehyde

فرمول: C11H13NO

 

سیگما : cds003395

نام: 2-​ آمینو -​3- کلرو بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 2-​amino-​3-​chlorobenzotrifluoride

فرمول: C7H5ClF3N

 

سیگما : bbo000054

نام: 8-​ متیل -​ کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 8-​Methyl-​quinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C11H9NO2

 

سیگما : 721069

نام: 2,4-​ دی کلرو -​3- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloro-​3-​iodopyridine

فرمول: C5H2Cl2IN

 

سیگما : cds007717

نام: 3-​ فلورو -​5-​ هیدروکسی بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​fluoro-​5-​hydroxybenzeneboronic acid

فرمول: C6H6BFO3

 

سیگما : 65280

نام: 1- متوکسی -2- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Methoxy-2-propanol

فرمول: CH3CH(OH)CH2OCH3

 

سیگما : 48676

نام: هپتا کلر محلول

نام انگلیسی : Heptachlor solution

فرمول: -

 

سیگما : 703834

نام: کوین اگزالین -​6- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Quinoxaline-​6-​carboxylic acid

فرمول: C9H6N2O2

 

سیگما : f4166

نام: سدیم فرمات

نام انگلیسی : Sodium formate

فرمول: HCOONa

 

سیگما : 617180

نام: بیس (2-​ اتیل هگزیل )​ فتالئات -​3,4,5,6-​d4

نام انگلیسی : Bis(2-​ethylhexyl)​phthalate-​3,4,5,6-​d4

فرمول: C24D4H34O4

 

سیگما : u5128

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

 

سیگما : 697850

نام: متیل 6- فلور o پیریدین -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 6-​fluoropyridine-​3-​carboxylate

فرمول: C7H6FNO2

 

سیگما : p66807

نام: 3- پیریدین m اتانول

نام انگلیسی : 3-Pyridinemethanol

فرمول: C6H7NO

 

سیگما : 655481

نام: 2′-برومو -2,6- دی متوکسی بی فنیل

نام انگلیسی : 2′-Bromo-2,6-dimethoxybiphenyl

فرمول: C14H13BrO2

 

سیگما : 91033

نام: سیپرو فلوکساسین هیدرو کلرید منوهیدرات

نام انگلیسی : Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate

فرمول: C17H18FN3O3 · HCl · H2O

 

سیگما : 17347

نام: 2-​برومو -​5-​ هیدروکسی -​4-​ متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​hydroxy-​4-​methoxybenzaldehyde

فرمول: C8H7BrO3

 

سیگما : 80345

نام: تری آمین

نام انگلیسی : Tyramine

فرمول: HOC6H4CH2CH2NH2

 

سیگما : 343315

نام: 1-​برومو -​2-​ اتیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​ethylbenzene

فرمول: C2H5C6H4Br

 

سیگما : 541966

نام: 5-برومو -2′- کلرو -2- هیدروکسی بنزو فنون

نام انگلیسی : 5-Bromo-2′-chloro-2-hydroxybenzophenone

فرمول: Br(OH)C6H3COC6H4Cl

 

سیگما : 245270

نام: پتاسیم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Potassium phosphate monobasic

فرمول: KH2PO4

 

سیگما : cds014699

نام: 2- پی پیریدین -​1-​yال-​بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​piperidin-​1-​yl-​benzaldehyde

فرمول: C12H15NO

 

سیگما : 03067

نام: استیل کولین کلرید

نام انگلیسی : Acetylcholine chloride

فرمول: (CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.