سیگما : 229903

نام: سدیم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Sodium phosphate monobasic

فرمول: NaH2PO4

 

سیگما : 725412

نام: بیس (2-​ دی کلرو فسفینو فنیل)​ اتر

نام انگلیسی : Bis(2-​dichlorophosphinophenyl)​ether

فرمول: C12H8Cl4OP2

 

سیگما : 858463

نام: 8-برومو آدنوزین 3′,5′- سیکلیک مونو فسفات سدیم سالت منوهیدرات

نام انگلیسی : 8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate

فرمول: C10H10BrN5NaO6P · H2O

 

سیگما : 45732

نام: 2,4-D 1- بوتیل استر

نام انگلیسی : 2,4-D 1-butyl ester

فرمول: C12H14Cl2O3

 

سیگما : c4116

نام: سیکلو p آمین هیدرات

نام انگلیسی : Cyclopamine hydrate

فرمول: C27H41NO2 · xH2O

 

سیگما : 632724

نام: 4- کلرو فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​Chlorophenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C12H16BClO2

 

سیگما : 232599

نام: اتیل متوکسی استات

نام انگلیسی : Ethyl methoxyacetate

فرمول: CH3OCH2COOC2H5

 

سیگما : b2390

نام: (±)- بروم فنیر آمین مالئات سالت

نام انگلیسی : (±)-Brompheniramine maleate salt

فرمول: C16H19BrN2 · C4H4O4

 

سیگما : 715247

نام: منیزیم بورهیدرید

نام انگلیسی : Magnesium borohydride

فرمول: Mg(BH4)2

 

سیگما : 691216

نام: 3-( ترت - بوتوکسی ) پروپیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-(tert-Butoxy)propylamine hydrochloride

فرمول: (H3C)3COCH2CH2CH2NH2 · HCl

 

سیگما : 608742

نام: سدیم نیترات -14N

نام انگلیسی : Sodium nitrate-14N

فرمول: Na14NO3

 

سیگما : cds020197

نام: 4-​ فرمیل تترا هیدرو پیران

نام انگلیسی : 4-​Formyltetrahydropyran

فرمول: C6H10O2

 

سیگما : cds020263

نام: 6- کلرو -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو ایزو کوینولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 6-​Chloro-​1,2,3,4-​tetrahydroisoquinoline hydrochloride

فرمول: C9H11Cl2N

 

سیگما : cds020371

نام: 2-​(4-​ فلورو فنیل)​ مورفولین e

نام انگلیسی : 2-​(4-​Fluorophenyl)​morpholine

فرمول: C10H12FNO

 

سیگما : 661317

نام: 4-​(4-​ متیل فنوکسی )​بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​(4-​Methylphenoxy)​benzaldehyde

فرمول: H3CC6H4OC6H4CHO

 

سیگما : 521493

نام: 4- بوتیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-Butylphenylboronic acid

فرمول: CH3(CH2)3C6H4B(OH)2

 

سیگما : e12206

نام: 2- اتیل آنترا کوینون

نام انگلیسی : 2-Ethylanthraquinone

فرمول: C16H12O2

 

سیگما : 293806

نام: 2-​ اتیل -​3-​ متوکسی پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Ethyl-​3-​methoxypyrazine

فرمول: C7H10N2O

 

سیگما : 305197

نام: بنزیل الکل

نام انگلیسی : Benzyl alcohol

فرمول: C6H5CH2OH

 

سیگما : cds015850

نام: 1-​ فوران -​2-​yال-​ اتیل آمین

نام انگلیسی : 1-​furan-​2-​yl-​ethylamine

فرمول: C6H9NO

 

سیگما : v900643

نام: 4- نیترو ایمیدازول

نام انگلیسی : 4- نیترو imidazole

فرمول: C3H3N3O2

 

سیگما : s5770

نام: سیترات کنسنتریت d محلول

نام انگلیسی : Citrate Concentrated Solution

فرمول: C6H5Na3O7

 

سیگما : cds001426

نام: 6-​ مورفولین o پیریدین -​3-​ آمین

نام انگلیسی : 6-​Morpholinopyridin-​3-​amine

فرمول: C9H13N3O

 

سیگما : ade000342

نام: 4-​ متوکسی -پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید هیدرازید

نام انگلیسی : 4-​Methoxy-​pyridine-​2-​carboxylic acid hydrazide

فرمول: C7H9N3O2

 

سیگما : w375608

نام: 4- اتیل بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-Ethylbenzaldehyde

فرمول: C2H5C6H4CHO

 

سیگما : 148962

نام: اتیل هگزا نوئات

نام انگلیسی : Ethyl hexanoate

فرمول: CH3(CH2)4COOC2H5

 

سیگما : 523992

نام: 3-​ مرکاپتو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Mercaptophenylboronic acid

فرمول: HSC6H4B(OH)2

 

سیگما : 60380

نام: پتاسیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Potassium hydroxide

فرمول: KOH

 

سیگما : w401501

نام: پیرازین

نام انگلیسی : Pyrazine

فرمول: C4H4N2

 

سیگما : cds000647

نام: 2,3,5,6-​ تترا متیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2,3,5,6-​Tetramethylbenzyl alcohol

فرمول: C11H16O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.