سیگما : cds018897

نام: 2-​( بنزیل سولفونیل l)​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(benzylsulfonyl)​benzoic acid

فرمول: C14H12O4S

 

سیگما : cds004535

نام: 3-​ فلورو -​5-​ متیل آنیلین

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​5-​methylaniline

فرمول: C7H8FN

 

سیگما : cds007942

نام: 3-​(N-​ اتیل آمینو کربونیل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(N-​ethylaminocarbonyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C9H12BNO3

 

سیگما : 370540

نام: روی استئارات

نام انگلیسی : Zinc stearate

فرمول: [CH3(CH2)16COO]2Zn

 

سیگما : cds008922

نام: (2- کلرو -​5-​ متیل فنیل) استیک اسید

نام انگلیسی : (2-​Chloro-​5-​methylphenyl)​acetic acid

فرمول: C9H9ClO2

 

سیگما : 596507

نام: پروپیونیک -d5 اسید

نام انگلیسی : Propionic-d5 acid

فرمول: CD3CD2CO2H

 

سیگما : cds008139

نام: 5-​برومو -​4-​ پروپیل پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​bromo-​4-​propylpyrimidine

فرمول: C7H9BrN2

 

سیگما : 230850

نام: اگزالیک اسید محلول

نام انگلیسی : Oxalic acid solution

فرمول: HOOCCOOH

 

سیگما : b56412

نام: برومو استیل بروماید

نام انگلیسی : Bromoacetyl bromide

فرمول: BrCH2COBr

 

سیگما : p66009

نام: 3-​ پیریدیل استونیتریل

نام انگلیسی : 3-​Pyridylacetonitrile

فرمول: C7H6N2

 

سیگما : 229792

نام: پتاسیم بروماید

نام انگلیسی : Potassium bromide

فرمول: KBr

 

سیگما : 683787

نام: 2-​( تری فلورو متوکسی )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(Trifluoromethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: F3CO(C6H4)B(OH)2

 

سیگما : 696110

نام: 2-​ آمینو -​5-​برومو -​3-​( متیل آمینو )​ پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​bromo-​3-​(methylamino)​pyrazine

فرمول: C5H7BrN4

 

سیگما : 471755

نام: 8- هیدروکسی کوینولین روی

نام انگلیسی : 8-Hydroxyquinoline zinc

فرمول: C18H12N2O2Zn

 

سیگما : ade000342

نام: 4-​ متوکسی -پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید هیدرازید

نام انگلیسی : 4-​Methoxy-​pyridine-​2-​carboxylic acid hydrazide

فرمول: C7H9N3O2

 

سیگما : cds014008

نام: 2,1,3-​ بنزو تیادیازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 2,1,3-​benzothiadiazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C7H4N2OS

 

سیگما : 40030u

نام: 1,2- دی کلرو پروپان محلول

نام انگلیسی : 1,2-Dichloropropane solution

فرمول: C3H6Cl2

 

سیگما : 202614

نام: آلومینیوم سولفات

نام انگلیسی : Aluminum sulfate

فرمول: Al2(SO4)3

 

سیگما : 328111

نام: فنل

نام انگلیسی : Phenol

فرمول: C6H5OH

 

سیگما : cds001736

نام: 1H-​1,2,3-​ تری آزول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1H-​1,2,3-​Triazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C3H3N3O2

 

سیگما : 333751

نام: پتاسیم سیانید -15N

نام انگلیسی : Potassium cyanide-15N

فرمول: KC15N

 

سیگما : v900056

نام: پتاسیم یدید

نام انگلیسی : Potassium iodide

فرمول: KI

 

سیگما : 86860

نام: تترا بوتیل آمونیوم بروماید

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium bromide

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(Br)

 

سیگما : w213748

نام: بنزیل الکل

نام انگلیسی : Benzyl alcohol

فرمول: C6H5CH2OH

 

سیگما : cds013135

نام: 6- ترت -​ بوتیل -​2-​ اتیل -​3,4-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-tert-​Butyl-​2-​ethyl-​3,4-​pyridinedicarboxylic acid

فرمول: C13H17NO4

 

سیگما : 48362

نام: 2- هگزانون محلول

نام انگلیسی : 2-Hexanone solution

فرمول: -

 

سیگما : 636738

نام: 1,4-​ بیس (2-​ اتیل هگزیل )​بنزن

نام انگلیسی : 1,4-​Bis(2-​ethylhexyl)​benzene

فرمول: C6H4[CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2

 

سیگما : cds020140

نام: 8- آمینو ایزو کوینولین

نام انگلیسی : 8-Aminoisoquinoline

فرمول: C9H8N2

 

سیگما : s2377

نام: پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Potassium sodium tartrate tetrahydrate

فرمول: KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O

 

سیگما : 14079

نام: سوکسینیک اسید

نام انگلیسی : Succinic acid

فرمول: HOOCCH2CH2COOH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.