سیگما : 641383

نام: 5- متیل ایزو فتالیک اسید

نام انگلیسی : 5-Methylisophthalic acid

فرمول: C9H8O4

 

سیگما : 534943

نام: (S)​-​4-​ بنزیل -​3- کلرو استیل -​2-​ اگزازولیدیون

نام انگلیسی : (S)​-​4-​Benzyl-​3-​chloroacetyl-​2-​oxazolidinone

فرمول: C12H12ClNO3

 

سیگما : v900347

نام: بنزامیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Benzamidine hydrochloride

فرمول: C6H5C(=NH)NH2 · HCl

 

سیگما : 144274

نام: 2,5-​ دی کلرو بنزن تیول

نام انگلیسی : 2,5-​Dichlorobenzenethiol

فرمول: Cl2C6H3SH

 

سیگما : 739898

نام: 1α,25-دی هیدروکسی ویتامین D2 محلول

نام انگلیسی : 1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution

فرمول: C28H44O3

 

سیگما : 436151

نام: ایمیدازول

نام انگلیسی : Imidazole

فرمول: C3H4N2

 

سیگما : cds010719

نام: (S)​-​(-​)​-​2-​ فنوکسی پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : (S)​-​(-​)​-​2-​phenoxypropionic acid

فرمول: C9H10O3

 

سیگما : cds013994

نام: 4-​ متوکسی -​3-​(2-​ پروپینلوکسی )​بنزن کربالدهید

نام انگلیسی : 4-​methoxy-​3-​(2-​propynyloxy)​benzenecarbaldehyde

فرمول: C11H10O3

 

سیگما : 147877

نام: 2-برومو بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-Bromobutyric acid

فرمول: C2H5CH(Br)CO2H

 

سیگما : 482331

نام: 4- کلرو بوتیل اتر

نام انگلیسی : 4-Chlorobutyl ether

فرمول: [Cl(CH2)4]2O

 

سیگما : w306207

نام: 2- تیوفن تیول

نام انگلیسی : 2-Thiophenethiol

فرمول: C4H4S2

 

سیگما : 551910

نام: 2-​ هیدروکسی -​5-​m اتیل -​3-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​5-​methyl-​3-​ نیترو pyridine

فرمول: C6H6N2O3

 

سیگما : p7136

نام: پیرازین کربوکسامید

نام انگلیسی : Pyrazinecarboxamide

فرمول: C5H5N3O

 

سیگما : 660728

نام: گلایسین -1-13C

نام انگلیسی : Glycine-1-13C

فرمول: H2NCH213CO2H

 

سیگما : 642010

نام: 2-​ هیدروکسی -​3- یودو -​5-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​3-​iodo-​5-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H3IN2O3

 

سیگما : b32602

نام: بنزیل تری m اتیل آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Benzyltrimethylammonium hydroxide solution

فرمول: C6H5CH2N(OH)(CH3)3

 

سیگما : cds019126

نام: 4-​ مورفولین -​4-​yال-​ فنل

نام انگلیسی : 4-​Morpholin-​4-​yl-​phenol

فرمول: C10H13NO2

 

سیگما : 336971

نام: تری پروپیل فسفین

نام انگلیسی : Tripropylphosphine

فرمول: (CH3CH2CH2)3P

 

سیگما : t2020

نام: (±)-α-توکوفرول فسفات دی سدیم سالت

نام انگلیسی : (±)-α-Tocopherol phosphate disodium salt

فرمول: C29H49O5PNa2

 

سیگما : f19507

نام: فورفورال

نام انگلیسی : Furfural

فرمول: C5H4O2

 

سیگما : cds000087

نام: (2R)-​3,3,3-​ تری فلورو -​2-​ هیدروکسی -​2-​ متیل پروپانویک اسید

نام انگلیسی : (2R)-​3,3,3-​Trifluoro-​2-​hydroxy-​2-​methylpropanoic acid

فرمول: C4H5F3O3

 

سیگما : 245054

نام: M اتیل تری فنیل فسفونیوم یدید

نام انگلیسی : Methyltriphenylphosphonium iodide

فرمول: CH3P(C6H5)3I

 

سیگما : s0381

نام: سپرمیدین فسفات سالت هگزا هیدرات

نام انگلیسی : Spermidine phosphate salt hexahydrate

فرمول: [NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O

 

سیگما : v900047

نام: بتا - تری - کلسیم فسفات

نام انگلیسی : β-tri-Calcium phosphate

فرمول: Ca3O8P2

 

سیگما : cds010541

نام: سدیم آلیل سولفونات

نام انگلیسی : sodium allylsulfonate

فرمول: C3H5NaO3S

 

سیگما : cds012010

نام: 2-​برومو -​3-​( تری فلورو متیل )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​bromo-​3-​(trifluoromethyl)​benzoic acid

فرمول: C8H4BrF3O2

 

سیگما : 666130

نام: (S)-(+)-2- آمینو -2-(4- ترت - بوتیل فنیل) اتانول

نام انگلیسی : (S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol

فرمول: C12H19NO

 

سیگما : cds008431

نام: 3- فرمیل فنیل 3-برومو بنزوات

نام انگلیسی : 3-formylphenyl 3-bromobenzoate

فرمول: C14H9BrO3

 

سیگما : 560162

نام: 3-​برومو -​2-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​2-​methylbenzoic acid

فرمول: Br(CH3)C6H3COOH

 

سیگما : 12010

نام: کلسیم کربنات

نام انگلیسی : Calcium carbonate

فرمول: CaCO3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.